Izinkokhelo zokudayiswa kwezinketho ezincane - Ezincane izinkokhelo


Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi. Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova.
Lomuthi usetshenziswa nasezinganeni ezincane awunabungozi. UPetros noYohane phambi kwentlanganiso yamatyala Bakubon' ukuba bayathetha kubo abantu, ababingeleli, nomphathi wetempile, nabaSadusi, bathi gaga phezu kwabo, bebindekile ngenxa yokuba befundisa aban.
Kudingeka ukuthi uwukhe ngesikhathi sawo usuqedile ukuvuthwa khona uzokwazi ukulwa nezifo kuwe ezingaphakathi ngoba uma uwusebenzise ungakavuthwa ungakudalela ezinye izifo. Izinkokhelo zokudayiswa kwezinketho ezincane.

Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi. Browse the world' s largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader.

Nokho, ake uhlole lokho iBhayibheli elikushoyo ngoNkulunkulu weqiniso: “ UJehova ulungile. Futhi usetshenziswa ebusika ngaphandle ngoba uthela ngaso lesikhathi sonyaka. Njengoba uJehova uNkulunkulu * enguMdali wazo zonke izinto futhi engophezukonke, abantu abaningi bangase bathi nguye oyimbangela yazo zonke izinto ezenzekayo emhlabeni kuhlanganise nazo zonke izinto ezimbi. Go to Google Play Now ».


OKUDINGEKA UKWAZI INKANTOLO YEZIKHALAZO EZINCANE K W A Z U L U - N A T A L L A W SO C I E T Y Kungakhathaliseki ukuthi ufuna isinxephezelo noma umangalela omunye umuntu, le ncwajana yenzelwe ukukuhlinzeka nge-. Shop for Books on Google Play.

Lokhu kuvezwe wucwaningo olwenziwe yinhlangano i- South African Institute for Race Relations ( SAIRR) izolo ethe uma kunomuntu oyedwa ofayo engozini yetekisi, basuke bengu- 21 abasuke befe engozini ezimbandakanya izimoto ezincane. YIZIMOTO ezincane hhayi amatekisi njengoba kucatshangwa ezidala izingozi eziningi zomgwaqo ezidlula nemiphefumulo yenqwaba yabantu kuleli.

IZINKOKHELO-ZOKUDAYISWA-KWEZINKETHO-EZINCANE