Ukwakha uhlelo lokuhamba kwesitoreji ngokuzenzakalelayo - Uhlelo ukwakha

” “ Imvelaphi uNkulunkulu. 3 Ukubuka ngamafuphi uHlelo lokuFunda lolimi 13.

Ngaphambi komhla ka- 27 Ephreli 1997, uhlelo lukahulumeni ezweni lwaholela esikweni elingenaluzwelo eliyimfihlo emigwamandeni kahulumeni nakwezimele, kaningi okwaholela ekuxhashazweni kwamandla nasekwephulweni kwamalungelo abantu. Kwazi ukwakha futhi ngosizo lweNkosi.
Ukuze sithole amandla lawo avela ezivu. Amaqembu aseNingizimu Afrika awanazo izinkundla zawo.
Ukwakha umphakathi onempilo, nokwakha intando yeningi eqinile lapho sonke silingana khona. ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA KUKAZWELONKE SEBANGA LE- 10 KUYA KWELE - 12 1.

Kuyini ngalokhu kwenza futhi sigcine izivumelwano noNku- lunkulu okwenza sibe nama- ndla okumoyizela ebunzimeni, ukushintsha inhlupheko ibe impumelelo. Inhloso ye- Our Perfect Wedding wukuqinisekisa ukuthi izithandani ziba nosuku olumnandi lomshado zithokoze, zikhale ngoba zijabule hhayi ngoba kubheda uhlelo.


Sihlela ukwakha inkundla emumatha abantu abangufuthi ngicabanga ukuthi lokhu kuzosombulula inqwaba yezinkinga eKapa, ” kusho uComitis. Uphawu luwolunye uhlobo lwezifenqo olusetshenziswa lapho kuqhathaniswa izinto from ENGLISH 1601 at University Corporation Santa Rosa de Cabal ( UNISARC)

N I- Our Perfect Wedding idlala njalo ngoLwesithathu ngo- 7 ebusuku kuMzansi Magic eku- channel 163 ku- Dstv. Ulwazi lwaphambilini.

Izinkundla azikhokhela komasipala. SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA KUKAZWELONKE AMABANGA 10- 12 IZILIMI.

Yiba yingxenye yethu Umfanekiso : Mac Urata kulomkhankaso. Ukwakha uhlelo lokuhamba kwesitoreji ngokuzenzakalelayo.

64 Lesson 8 * Nhlolanja 17- 23 Umthelela Wokubuyisa Okweshumi N jengoba sibonile ngeviki eledlule, ukubuyisa okweshumi indlela ebalulekile yokutshengisa ukukholwa. UXOLO NENKULULEKO I- PSI imele uxolo, inkululeko nelungelo lokuzikhethela kanye nokulwela ubulungiswa emhlabeni wonke.
UKWAKHA-UHLELO-LOKUHAMBA-KWESITOREJI-NGOKUZENZAKALELAYO