Ukuthi izinketho zabasebenzi zamasheya zisebenza kanjani ezinkampanini zokuqalisa - Zabasebenzi ezinkampanini

' Iz olo ugcine ungehlulile kwi' dart' Namuhl a ilanga lami. Kunezindleko oba nazo uma uya empeshenini noma uma wesula emsebenzini. ' Asho ethatha umcibisholo omunye. Ngibona ukuthi UMlox engathi akanendaba nalena yesibumbu sami esengimvezele sona ngephutha ngithi ngiyazelula.


Uzazi kahle ukuthi wisdudla kunami why ufuna ukuba ngaphezulu ngoba zongipisthiza bese ngyafa bese kuthiwa ungbulele ngamabomu kanti ubuthi uyangijabulisa. Ukuthi izinketho zabasebenzi zamasheya zisebenza kanjani ezinkampanini zokuqalisa.

Ukuthi abesifazane bayafakwa kumisebenzi eqinile yasezimayini. Aphansi amazinga okufunda okubhaliwe kubafundi baseNingizimu Afrika futhi kuseyinkinga engakasitholi isisombululo.

Izindleko ezifana nesikweletu semoto, umuzi, uphethiloli nama- credit- card, ngezingagwemeka. “ Siyazi ukuthi njalo kulolu daba lwamaveni kuba nesimo senkukhu neqanda, ukuthi yini efika kuqala umgwaqo nemoto okusesimweni, ” kusho uKaunda. Kuze kube yimanje awukho umbiko usuke wabika ubungcono kule nkinga, nakuba ikhona imizamo eyenziwayo ukulwa nale nkinga kodwa asikabi bikho isisombululo. Okokusebenza Kokuvikela Umuntu Okwabesifazane Abasebenza ezimayini Konke okumele ukwazi mayelana ne- OKU yabantu besifazane abakumkhakha wezimayini Nini?

Kungani Ukungalimali sanhlobo Kubasebenzi Basemayini. Ngamaveni njengoba kucaca ukuthi abeka impilo yabantu engozini en- kulu, kanti nomthetho awukuvumeli ukuthutha abantu ngamaveni.

Uthe iningi lezinkampani alinazo izinhlelo ezibekiwe zokubhekana nezimo ezifana nokuxazulula izinkinga zabasebenzi nokunye okudinga ukuhlelelwa. Ukuthi athokozele ilungelo lokuzinikela ekusebenzeleni uNkulunkulu, uBaba wethu, noMsindisi wethu, iNkosi uJesu Kristu ngoba sonke “ singabahedeni” ( abantu abangewona amaRoma).

“ Manje sizama ukuthi siqikelele ukuthi sizisize lezi zinkampani ngoba akukuningi ongakwazi ukukwenza uma ungazibhekeleli, ” kusho uNksz Khumalo. Ngakho kubalulekile ukuthi imali oyitholayo ilingane nenzuzo yempesheni.

UKUTHI-IZINKETHO-ZABASEBENZI-ZAMASHEYA-ZISEBENZA-KANJANI-EZINKAMPANINI-ZOKUQALISA