Abathengisi bokukhetha bakhetha ukuthi yiziphi izinhlobo zezindleko ezilandelayo - Zezindleko bokukhetha


Uzazi kahle ukuthi wisdudla kunami why ufuna ukuba ngaphezulu ngoba zongipisthiza bese ngyafa bese kuthiwa ungbulele ngamabomu kanti ubuthi uyangijabulisa. Abathengisi bokukhetha bakhetha ukuthi yiziphi izinhlobo zezindleko ezilandelayo. Ukwandiswa komkhiqizo ukuqiniswa kokuzethemba nobumbano kubasebenzi nokuqedwa kwegebe pha- kathi kwabasebenzi nabethimba lokulawulwa kwaleyo femu. 12 • Ngokwesiko njengoba uThenjiwe ashonelwa umyeni wakhe kufanele angenwe umfowabo kamyeni.

Ukuthi awuwuthathanga ngesikhathi esidlule. Uma uwukhohlwe izinsuku eziningana kufanele ubonane nabahlengikazi ngokushesha. Enye imayelana nezinselelo ezimayelana nokuqeqesheka kothisha ohlelweni lwe- CAPS. Ngokuqinisekile, uJobe wayebamba ongezansi uma ecabanga ngalokho.
To connect with Indabuko Yakho, join Facebook today. Bayabe befuna ukulincedisa kuphela hatshi ukudiliza umtshado wenu.


Bayalikhathalela ngenhliziyo yonke. Indabuko Yakho is on Facebook.
Faka ipheshana okade ulisebenzisa emgqonyeni wezibi. Yiziphi izibopho ezazibambe lezo zinkanyezi, kuhlanganise nazo zonke ezinye izinto ezisemkhathini? Ukube izinkanyezi bezinamathele ezimbulungeni besingeke. • Umakoti akabi nalo ilungelo lokuzikhethela lokho akufunayo ngokwesiko.

Ukuthi alandele isiko. Othisha baveza ukuthi abaqeqeshekile ngokwanele ekulandeleni uhlelo lwe- CAPS ezifundweni abazifundisayo.


Kuqakathekile ukuthi uzame ukuzwisisa imibono kanye lemizwa yabazali benu. Lapha kuvela ukuthi othisha bathembele ezincwadini ezifundwa ngabafundi zemibhalo efundwa ekilasini.

Iya emtholampilo ngokushesha uma unalezi zimpawu: Vala umlomo namakhala ngepheshana noma ngengalo/ indololwane uma ukhwehlela noma uthimula.

ABATHENGISI-BOKUKHETHA-BAKHETHA-UKUTHI-YIZIPHI-IZINHLOBO-ZEZINDLEKO-EZILANDELAYO