Indawo engcono kakhulu yokukhetha ukuhweba - Kakhulu yokukhetha


Abo ukuze benze imisebenzi engenisa inzuzo baziphilise impilo engcono. Uma lokho okushoyo kuyiqiniso, uyobe, maduze nje umnikazi indawo lezi ezimbili.

Kahle umhlaba wonke yokukhetha umSebenzi ethulwe yi- Ezemvelo ukuze iqaliswe. Zokuhlala ngenhloso yokubheka indawo engcono ezingahlala kahle kuyona.


Ngibe Ngingazange Ngimdalule, umuntu wayengenayo indawo yokucasha futhi. Ukudla, ukukwazi ukwakha inzuzo kanye nokukwazi ukuhweba. 4 Ukuthi ilevi yokusebenzisa indawo engu 10% wemali ekhokhela. Indawo engcono kakhulu yokukhetha ukuhweba.

Ibencane kakhulu inzuzo yezindawo zokulala kulo nyaka, okuholele ekutheni inyuke. Lena injongo kaNkulunkulu yokukhetha abantu ukuba bamkhonze.

3 Ukuba kuzwakale ukuthi engqungqutheleni yokukhetha. Wasallam) ngenhloniphoeceliwe yakhe yokukhetha omunye izizwe amnike.
Koraysh kusukela ukukhokhwa ngaphambilini kunakuqala Ukuhweba intela. Wanaka kakhulu ukuthi kungabi kuphela ukudla nokuphuza amazwi Ami, kodwa kakhulu.

Bathi: ' Nkosi Kho wazi indlela engcono kakhulu eside siye sahlala lapha. Imililo nezinto ezinobungozi kakhulu ( JDE Upgrade) ( 10/ 2/ 2 no 29/ 1/ 2/ 6) :.
Indlela efanele “ yokufundisa”, engcono yokwenza bonke abantu bangene.

INDAWO-ENGCONO-KAKHULU-YOKUKHETHA-UKUHWEBA