Ibhange lasejalimane 20 yokuhweba imali engu 20 yesikhwama sezimali 20 - Yokuhweba lasejalimane

Ubonelelo lwabongayo 4. Ubonelelo lwentela 2.

UkuKhanya Okungapheli Ngesinye isikhathi emva kokuba siqhuzuke, sehlu- leke, noma sesiphonse ithawula imbala, siyadikibala futhi sikholwe wukuthi ukukhanya kwethu sekucishile futhi nokuthi umjaho wethu usulahlekile. Uleminyaka engu- 20 edlule kuningi osekuguquliwe kulelizwe. Izikhonzi zezomnotho nezomnotho ze- eurozone, i- Eurogroup, zizohlangana kusasa eLuxembourg kunomqondo wokukhathazeka ngokwezomnotho ngesimo saseCatalonia, ngemuva kokuningi izinkampani zithuthele indlunkulu yazo kwamanye amaphuzu aseSpain, nakuba inkinga ayikho ohlelweni lomkhandlu. “ Sisebenzisana nomnyango kulolu hlelo, siyabanxusa labo abahola bengasebenzi ukuthi baye emahhovisi omnyango bayoziveza.

Ibhange lasejalimane 20 yokuhweba imali engu 20 yesikhwama sezimali 20. Njalo ngonhlolanja, uNgqongqoshe wezezimali wethula izinhlelo zeminyaka emithathu elandelanayo zesabelo sezimali, ukuqoqwa kwentela kanye nokwebolekwa kwemali ezimakethe zezimali kuleli naphesheya kwezilwandle.

Eyogwayi notshwala 4 ISABELO SEZIMALI SIGXILA EKUKHULISENI UMNOTHO • UKWESEKWA KWEZOLIMO Uhlelo lokuthuthukisa ezolimo. Ezamabhizinisi amancane 3.

Ibhange libuka cishe iminyaka emibili eyedlule ukutholisisa kahle ngawe kwezezikweletu, ” kuchaza yena, “ ngakho ke, gcina igama lakho lilihle isikhathi eside ngaphambi kokuthi uboleke imali. Ivelaphi imali yesabelo 3 1.

Kodwa ngiyafakaza. UMAHLULELI WESIKHWAMA SEMPESHENI Okufanele ukwazi mayelana nokufaka isikhalazo 1.

UMnuz Bheki Shandu, oyiPhini likaNobhala leSadtu esifundazweni, uthe eminyakeni emibili edlule bebengaphezulu kuka- 50 kodwa manje bangaphansi kuka- 20. UMahlangu yikosi yamaNdebele ebukhali kwamambala 5 20 INANI LOKE LEMITLOMELO 50 from EDUCATION 00019 at University of South Africa.

Wenzani uMahluleli Ihhovisi likaMahluleli wesiKhwama seMpesheni lasungulwa ngomhla ka 1 Januwari. I- Eurogroup ihlangana ngesikhathi sokukhathazeka ngokwezomnotho eCatalonia.

” Ukuze usizakale, uHendricks ukucebisa ngokuhlanu okuzokusiza.

IBHANGE-LASEJALIMANE-20-YOKUHWEBA-IMALI-ENGU-20-YESIKHWAMA-SEZIMALI-20