Indlela ukuhwebelana kwezwe lokuhweba okusebenza ngayo - Ukuhwebelana ngayo


Ungomunye walabo ababeqala ngokuhlola ukuthi lokho abanye ababekutsho endabeni zesayensi kuliqiniso yini njalo wayengesabi ukuphikisana lombono wabo nxa kungelabufakazi obucacayo. Indlela yokuvunula ngeSabatha yamiswa uShembe westhathu wase Buhleni iNkosi iNyangayezulu ngenkathi ethi asithandazele ukubuya kwezwe ukuba uJehovah asibone siyibo abanqulu zisobala ngokubhinca ibheshu nokubhinca konke ebese sigqoka ezaseNtshonalanga.

( Jwanisi 1: 14, 18) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu nokumlalela, kufana nokubona uJehova Nokumlalela. NGABA WAKHA WAYICINGA INDLELA EKUBALULEKE NGAYO UKUTHOBELA UTHIXO?


Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini. Ngale ndlela yokwethulwa kwabalingiswa: " Kwindlela esadrama, umbhali noma umlobi uvumela abalingiswa bakhe ukuthi baziveze bona kithi ngamazwi abo noma ngezenzo" ( Kenney.
Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa. Indlela ayesenza ngayo yayingajayelekanga ngalezonsuku.


Isifikile impela iVeloster Turbo saze sathola nethuba lokuyivivinya sibike ngayo kodwa umbuzo omkhulu uthi ngobani abazothenga le moto. KHANIKHE NIZIKHUMBUZE NJENGENTSAPHO YINTONI ESINOKUYIFUNDA.

Ngeledlule kube nempikiswano ezinkundleni ezahlukahlukene kuphikiswana ngokuthi indlela owesifazane agqoke ngayo iyaholela yini ekutheni agcine eyisisulu sokudlwengulwa. Lena- ke yiyona ndlela abalingiswa abavezwa ngayo kithina kwidrama, njengoba phela negama liyazisho nje lithi lena yindlela “ yobudrama”.


˙ Faka umbala kule mifanekiso. Indlela ukuhwebelana kwezwe lokuhweba okusebenza ngayo.


Le mpikiswano isuswe yisithombe esibe ngundabuzekwayo sezintokazi ezimbili ebezishaye ezincane eziveza amathanga zisendaweni yokuzithokozisa. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.

INDLELA-UKUHWEBELANA-KWEZWE-LOKUHWEBA-OKUSEBENZA-NGAYO