Indlela yokudala umeluleki wakho wezaziso wangaphambili - Umeluleki wakho

Ngeke futhi kusisize ukukusola ukuthi ubheme ntwana thizeni amaphoyisa angeke ayithokozele. Uqala ngaphi nje ukubhebha umzala wakho?

Wumbuzo ophusile lo. Sekuyisona isikhathi sokuthi ukhombise ukuthi izifungo zakho wawuzisho uqinisile. Wafunga ukuthi uzomthanda ebuhleni nasebubini. UMHODLAGODLA OKUTSHALEKA KUWO IZIMALI ZENU KANYE NEZINYE IZINDLELA ZOKUTSHALA IZIMALI.

“ Ungesabi, ” u- Elisha watshela indodana eyayinovalo nge- sikhathi bebhekana nebutho lobubi, “ ngoba labo abana- thi baningi ukwedlula labo abanabo” ( bona 2 AmaKhosi 6: 15– 16). Umyeni wakho udinga usizo futhi akekho omunye umuntu ongamlekelela ngaphandle kwakho.
Yeka indlela obunganelisa ngayo ubungane bangempela! UJEHOVA UNKULUNKULU ufuna ukuphila komkhaya wakho kujabulise.

2 engangiyifundile kuhlaka. UMeluleki wokuQala kubuMongameli BokuQala.

Futhi lomlayezo kwakubukeka. Ngizokunika i recipe.

Noma isehlakalo esitshengisa indlela uMoya oNgcwele wakusiza wezwa ukuthula ebunzimeni. Jan 07, · Umbhebha Kanjani Umzala Wakho?


Cha futhi ungenaye umeluleki wakho wezezimali ozimele, kunconywa kakhulu ukuthi uhlele ukuthi uzobonana mahhala namakhonsalithenti akwa- Alexander Forbes mayelana nokuhlelwa kwezezimali. Umsebenzi wakho wasekhaya.
Thina esilalela futhi sibukele imilayezo yenkomfa yajikelele ngesinye isikhathi sizibuza ukuthi “ Yikuphi. Umuntu ukuthi akhethe indlela eya kwimpilo yaphakade.

Ukwazi ukuthi uwubuziswa yini ngeke kusisize ngalutho. Indlela yokudala umeluleki wakho wezaziso wangaphambili.

Yiqiniso, umkhaya osondelene nabangane abathembekile kumane kuyizici ezimbili nje ezenza ukuphila kube nenjongo. 2 Futhi abasizi bethu amabutho asezulwini angabonwa. Ukushona kwelanga kukhanga ngokwengeziwe, isidlo simnandi ngokwengeziwe nomculo ujabulisa ngokwengeziwe lapho kuhlanganyelwa nomngane. IZwi lakhe, iBhayibheli, lineziqondiso zelungu ngalinye lomkhaya, ezichaza indima uNkulunkulu afuna ngamunye ayifeze.

Okubalulekile ukuthi yinto elula kakhulu le. Uma bonke ekhaya befeza izindima zabo ngokuvumelana neseluleko sikaNkulunkulu, kuba nemiphumela emihle kakhulu.
Ungagqugqu- zela labo obafundisayo ukuba becabange ngalomlaye-. 2 isikhathi kimi, ukuba ngimbone enqondweni yami Eguqile eNsimini yaseGetsemane noma ngimbone Ebiza.

INDLELA-YOKUDALA-UMELULEKI-WAKHO-WEZAZISO-WANGAPHAMBILI