Indlela yokuwina ngaso sonke isikhathi ongakhetha kanambambili - Ongakhetha ngaso


Abasebenzi bezempilo baqeqeshiwe futhi bakujwayele ukubona izitho zangasese. Kungenze uye wakhuthazelela ukuhlupheka okuthile, wenza umsebenzi omningana, wahamba emigwaqweni eminingi, futhi walalela izintshumayelo eziningi, futhi akuzange kube lula ukufika lapha.

Ayikho into okumele ube namahloni ngayo. Manje senisesigabeni sokugcina sale ndlela, futhi yisigaba esibucayi sayo.
Yeka indlela obunganelisa ngayo ubungane bangempela! • Thola ukwelashwa ngaleso sikhathi uma unesifo noma ujungujungu oluphuma esithweni sangasese sabesilisa, esithweni sangasese sabantu besifazane noma ezinqeni.
Ngokuthatha “ sonke isikrweqe sikaThixo. February | Indlela Yokusebenzisa Isikhathi Sakho Ngokuhlakanipha Uma isikhathi sesidlulile, sidlulile.

Akukhathalekile noma nikwenza abantu bengazi, noma phambi kwabo, niyakwazi ukuzuza intokozo kaNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, niyakwazi ukuma niqine phambi kukaNkulunkulu, futhi akukhathalekile noma ngabe abantu baniphatha kanjani, nihlala nihamba indlela yenu, futhi ninike konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu. Nokuthi ngesinye isikhathi sifune ukuphosa ithawula emjahweni. Indlela yokuwina ngaso sonke isikhathi ongakhetha kanambambili. ” ( Efese 6: 13 ) Eyabase- Efese 6: 14- 18 isichaza ngolu hlobo esi sikrweqe: “ Yimani niqinile, ke ngoko, nibhinqe inyaniso ezinqeni zenu, ninxibe isigcina- sifuba sobulungisa, neenyawo zenu nizixhobisele iindaba ezilungileyo zoxolo.
UMsindisi ubathembise abafundi Bakhe wathi, “ Lowo oyobekezela kuze kube sekugcineni, nguye kanye oyosi- ndiswa” ( Mathewu 24: 13). Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba?

Kodwa njengabafundi baJesu Kristu, sizinikele ekutheni singawuqali umjaho nje kuphela kodwa nokuthi siwuqede- futhi siwuqede nesibani esikhanya ngokugqa- mile. Ukushona kwelanga kukhanga ngokwengeziwe, isidlo simnandi ngokwengeziwe nomculo ujabulisa ngokwengeziwe lapho kuhlanganyelwa nomngane.
Ngculaza ngokusebenzisa ikhondomu ngaso sonke isikhathi. Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni.

Hlola izindlela ezine eziye zasiza abaningi ukuba basebenzise isikhathi sabo ngokuhlakanipha ezintweni ezibaluleke kakhulu ekuphileni. Yiqiniso, umkhaya osondelene nabangane abathembekile kumane kuyizici ezimbili nje ezenza ukuphila kube nenjongo.
“ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11).

INDLELA-YOKUWINA-NGASO-SONKE-ISIKHATHI-ONGAKHETHA-KANAMBAMBILI