Isikhathi esingcono kakhulu sosuku ukuhweba izinketho ezingu 60 zesinambambili - Ezingu ukuhweba

Kanti kubantu abaningi, “ isikhathi esimisiwe” sokuzithiba singaphambi kokuba baye emsebenzini nalapho besemsebenzini, ikakhulukazi uma besebenza ngemishini engaba yingozi. Kule mashi bekubonakala amanye amalunga alomfelandawonye ethwele ibhokisi ebelinemibhalo ethi “ Rest In Peace Sdumo”, lokhu abakubize ngokungcwatshwa kwe Congress of South African Trade Unions ( Cosatu).
Kuzokwehlisa kakhulu izinga lokubambeka kwezinsiza ekufanele zinikwezwe abantu, kanti kuzosiza nokumelana. Isiqingatha setyuwa esiyityayo ivela kwityuwa egalelwe ngabavelisi ngelixesha besenza kokutya.

Kubaluleke kakhulu ngokwenqubo yesiZulu ukusondelana namasiko. • Likhona yini igumbi elenzelwe izivakashi?

Kodwa- ke lokhu kuzothatha isikhathi ngenxa yomlando walelizwe. Quality cheap cars for sale in south africa - Cheapest second hand cars for sale from trusted car dealerships.
Kakhulu ukuthi njengoba senginguM- phathiswa walo Mnyango sengibuyile mina uqobo lwami ukuzophendula isoyi lokulungiswa komgwaqo odlula kulona leli bhuloho, ” kusho uKaunda. • Ingabe imithetho yezikhathi zokuvakasha isebenza ngendlela.

Aphansi amazinga okufunda okubhaliwe kubafundi baseNingizimu Afrika futhi kuseyinkinga engakasitholi isisombululo. Auto Dealer - Quality cheap used cars for sale in Gauteng, Pretoria, Johannsburg, Cape Town, Durban and Nelspriut.
Okusho ukuthi isikhathi enisichitha ndawonye manje njengonkosikazi nendoda sibalulele kakhulu. Kuze kube yimanje awukho umbiko usuke wabika ubungcono kule nkinga, nakuba ikhona imizamo eyenziwayo ukulwa nale nkinga kodwa asikabi bikho isisombululo.
Ezingu- R4 billion ezizosetshenziswa ukuthenga izinqola zezitimela ezingu- 233. Ngokuvurnelana nenhloko.

Ngakho- ke kuzomele sizame. Ngaleso sikhathi kufanele niqiniseke ukuthi anikhulumi nhlobo ngezinkinga nabantwana. OwezokuThutha ugxilisa ezomnotho kubantu bonke USHICILELO OLUYISIPESHELI LWE- IzInSUkU EzIngU 100 EHHOvISI. Ityuwa yenziwe ngezinto ezimbini iSodium neChloride.

Ukhondolo lobunumzane lokuba aganwe uma sekufike isikhathi. Enye yezingosi ezinkulu kakhulu zezemisebenzi ezikuyi- Internet e- United States inezincwadi zezimfanelo zomsebenzi zabantu abayizigidi ezingu- 17 abaqashi abangakhetha kuzo kanye nohlu lwemisebenzi engaba nguabantu abangasebenzi abangayicabangela.

Isikhathi esingcono kakhulu sosuku ukuhweba izinketho ezingu 60 zesinambambili. I- 5 g iyafana netispuni enye yetyuwa.
Gwinyai Muzorewa webandla leUnited African National Council uthi silungile isikhathi esifitshane sokulungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngoNtulikazi mhla zingamatshumi amathathu. Kungalula kakhulu ukutya ityuwa eninzi kakhulu xa sisitya ukutya okuqhelekileyo kwemihla ngemihla.

IsiZulu siyaye sithi ' umuntu, umuntu ngabantu. Le 5 g iquka ityuwa oyigalela ekutyeni kwakunye netyuwa efunyanwa sele isekutyeni.

IZINGANE azidingi imali kuphela koyise kodwa kubalulekile ukuthi zithole imfudumalo nothando kubona. Zinikezeni isikhathi senu nje nobabili lapho ningeke niphazamiswe muntu ngisho nabantwana.

• Ingabe izivakashi zivunyelwe ukuvakasha nganoma isiphi isikhathi noma kumelwe zize kuphela ngezikhathi zokuvakasha? Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.
Enyanisweni sitya umthamo wetyuwa ephindwe kabini kunaleyo bekumel' ukuba siyayitya! Ngokuqinisekile, abantu abahlakaniphile babheka impilo yabo njengesipho esiyigugu esivela kuNkulunkulu.

Akumelanga ukuba uyitye ityuwa engaphezulu kwe- 5 g ngemini. Lona wumbono wabaningi ovele emva kocwaningo lwakamuva oluveze ukuthi zingu- 60% izingane zakuleli ezikhula ngaphandle koyise. Ingabe linemithetho eqine kakhulu? Kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi komakoti kanye nomamezala abangamaZulu elokoshini lakwaMashu.


Isodium yile nto ilapha etyuweni inokulinyusa ux- inizelelo lwegazi xa uyitya kakhulu. • Ingabe abahlala khona kumelwe balale ngezikhathi ezinqunyiwe?

ISIKHATHI-ESINGCONO-KAKHULU-SOSUKU-UKUHWEBA-IZINKETHO-EZINGU-60-ZESINAMBAMBILI