Kwenzekani ezikhethweni zami zezesikhwama lapho inkampani yami ihamba esidlangalaleni - Lapho ezikhethweni

Kwenzekani esikhalazweni sakho uma uMahluleli esesitholile Uma uMahluleli esethole isikhalazo esibhaliwe, kummangali nasesikhwameni sempesheni, nakomunye ongabandakanyeka, umsizi kamahluleli uzophenya isikhalazo ngokuthi afone noma abhalele isikhwama/ umqashi noma wena ukuze athole imininingwane edingekayo. Lapho kudingeka imithi.
( Nokunye okunembayo okungashiwo ngumfundi) ( 2) 6. Nakuba ukukhula kwakuja- bulisa, ngangibanjwa amajaqamba emilenzeni nasezinyaweni.
Izindaba Zokuzekana/ Bhebhana # Wangidla_ Mlox_ S tage_ 60 Avuke umama aye emsebenzini. “ Uyazi ukuthi umzimba wakho uyashintsha,.

Ubisi lwebele luhlinzeka ngezakhamzimba ingane ezidingayo ukuze ikhule ithuthuke ezinyangeni zokuqala eziyisithupha, kanti futhi ubisi lwebele luyaqhubeka ukuhlinzeka ingane ngezakhamzimba ingane ezidingayo ukusukela ezinyangeni ezingu 6 ukuya kwezingu 12. Kuyona lipike uKhuzani “ Indlamlenze” Mpungose.

Kwenzekani emzimbeni wami? Wanqaba nangesikhathi abazali bakhe bemphoqa ukuthi abuyele emzini.


Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi: Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo. NgoMgqibelo emini belihambele erenki yaseClermont, eThekwini limaketha ingoma yalo entsha ethi Inkomo Yami.

Kwangiphatha kabi. Eziphuthumayo lapho bengaphandle kwesakhiwo?

Kwenzekani ezikhethweni zami zezesikhwama lapho inkampani yami ihamba esidlangalaleni. Ngangikuzonda lokho!

Bafike badlala le ngoma banikeza nabantu abebedlula ikhophi yeCD enaleli culo. Ukuxhaswa kwaleli khaya ngokwezimaliUkuxhaswa kwaleli khaya ngokwezimali • Obani abangabaxhasi abakhulu baleli khaya ngokwezimali?

Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi. Ngabe yini inzuzo ebalulekile yokuncelisa ibele enganeni?


Yena akasebenzi nanmuhla. 5 Iphuzu elilodwa kwalandelayo: • Ngokukadadewabo kaThenjiwe, uThenjiwe wayenelungelo lokuzikhethela ukuthi wayefuna ukuyiphila kanjani impilo yakhe ngemuva kokushona komyeni wakhe.


Min a ngizosala nobaba. Ngike ngisale naye ngamanye amalanga.

“ Ngavele ngaba mude ngokuphazima kweso.

KWENZEKANI-EZIKHETHWENI-ZAMI-ZEZESIKHWAMA-LAPHO-INKAMPANI-YAMI-IHAMBA-ESIDLANGALALENI