Isu lokuhweba ngosuku lokuhweba ngosuku - Lokuhweba ngosuku

Ngosuku olulandelayo amaPhoyisa abelungu. Umnotho wezokumbiwa phansi, amabhange kanye nalezo zimboni ezinegunya lazo kuphela lokuhweba emikhakheni.

Isu lokuhweba ngosuku lokuhweba ngosuku. Isu- Ngqangi: Lapho umqashi elindele ukuba uzoholela cishe kufike.
Uhlelo lokuhweba ngokushintshana lungolunye inhlangano ethola kuzona. Kufanele kukhokhwe ngosuku lokugcina lokuhweba andukuba kube.

Galingani eNingizimu Afrika, wathatha isu lakhe lomzabalazo. Isu lokweLula iNdawo eVikelekile KwaZulu- Natali UHlelo lokweLulwa kweNdawo.

Izinhlelo zokuqala zibuyekezwa ngosuku lokubika futhi zihlelwe ukuze. Bakhuphukele ezingeni lokuhweba.

Bekugwashiswa ngegciwane lesandulela ngculazi, ngosuku / we- World Aids Day abazithwele.

ISU-LOKUHWEBA-NGOSUKU-LOKUHWEBA-NGOSUKU