Uhlelo olwaziwa ngokuthi ukuhweba okungunxantathu okuhilelekile - Ukuhweba ngokuthi


Izinyathelo Zokuqala Zokwenza Uhlelo Olusha ( Febhruwari, 1995). Uhlaka lwenqubomgomo yezemfundo luka- 1994 lwe- ABC lwenza isisekelo salo mbhalo.
Uhlelo lweBandla eliKhatolika olwaziwa ngeSecond Vatican Council, okwakuphoqa ukuba abe seRome isikhathi esiningana. Nokho, ekuhambeni kwesikhathi, uVatican II waba.

Ngokuthi kungulwazi, amakhono namagugu adinga ukufundwa ezikoleni zaseNingizimu Afrika. , okuyizinhlelo zabathungatha uthando. Ikhabhinethi yaluvuma ngemuva kokubonisana, kokuxoisana kabanzi kanye nokubukeza. Enye ingane ibonakala ngokuthi uma ihlala ngezinqe ilokhu itsheka ilala, bese beyibheka ogogo beyilalisa ngesisu, bayibheke ezibunu noma ezinqeni, bese bekha ikhambi okuthiwa unsukumbili, ngempela kuthatha izinsuku ezimbili sesipholile isilonda asisekho ingane isiyadlala.
UJub Jub, odedelwe ngonyaka odlule ejele ngemuva kokuhlala iminyaka ngecala lokushayisa abulale izingane zesikole. UMongameli Robert Mugabe wethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngeSonto ngesikhathi lapho abakhangelelwe ukuthi uzatshiya umsebenzi.
Wazithola zingejulile ngokweneleyo izifundo, zintengantenga ekuviviseni abafundi. Ngale ndlela uHlelo lweziFundo lukhulisa ulwazi lwezimo abaphila kuzona, babenozwelo kuzibopho zomhlaba jikelele.

Uhlelo olwaziwa ngokuthi ukuhweba okungunxantathu okuhilelekile. Lolu Hlelo lweziFundo luhlose ukuqinisekisa ukuthi abafundi bathola babuye basebenzise ulwazi namakhono njengendlela ahambisana ngayo nezimpilo zabo.
Lesi siteshi sethelevishini kumanje sineDate My Family, Uyang’ thanda Na? Umbutho wabefundisi owaziwa ngokuthi amaJesuits.

USEBUYELA ekwethuleni izinhlelo zethelevishini uJub Jub njengoba ezokwethula uhlelo Uthando Noxolo kwiMoja Love ( DStv channel 157). URetired Major General Sibusiso Moyo, ophethe uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezokudlelana lamanye amazwe, uthi kuzakwenziwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka.

Uluchaze lolu hlelo ngokuthi luzoba nomuntu oyedwa, kungaba owesilisa noma owesifazane ozobekelwa ubulili abudingayo akhethe kubona. Selokhu lwasebenza njengereferensi eyisisekelo yokwenziwa kwenqubomgomo kanye nomthetho.

UHLELO-OLWAZIWA-NGOKUTHI-UKUHWEBA-OKUNGUNXANTATHU-OKUHILELEKILE