Izinketho zabathengi abahlanganyeli ezidingekayo zomkhawulo - Ezidingekayo zomkhawulo

Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Umzekelo, xa sakha izibizo ngamagama azizenzi. Kwabase- efesu 6: 10- 18 zul59 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yintoni ethi yenzeke xa izandi ezithile zithi zisetyenziswe ekwakhiweni kwamagama?
EZOTHANDO: Umkhwekazi ugxambukela ezindabeni zomuzi wethu Ezokungcebeleka / 13 July, 2: 35pm / Mo no Phindi Umbuzo: Ngingowesifazane oneminyaka engu- 25 ophila negciwane lengculazi. Iculo 260/ 265 2.

Abafundi abafundela ukuba izingcweti kwezokuguqulela nokuhlelwa kwemibhalo kufanele babe bephumelele ( a) okungenani. IZITHAKAZELO kafuphi nangobude bazo ziqoqwa nguBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini 1994 - ubanjiswano olusaqhubekayo – ( sezigamenxe zedlula emakhulwini amane [ 474] izibongo kulolu hlu) ISIBONGO. Ukufunda Nokufundiswa Kwezilimi Zomdabu Zase - Afrika 81 Amagama asemqoka: Izilimi zombabu, ukufunda, ukufundisa, izikhungo zemfundo ephakeme, ukuthuthukiswa kwezilimi, izinguquko, iminyango yezilimi. IziNtshumayelo zokuSebenzelana ekuZwaneni Intshumayelo ngesonto elithiwa Letare, ngomhla ka 18.

Umkhuleko: Nkosi, Nkulunkulu, Baba osezulwini, sibonga izwi lakho elidlulisela kithi injabulo yakho ngeNdodana yakho uJesu Kristu. AKUVUMELEKILE ukubandlulula okungenabulungiswa nasemiholweni yabasebenzi.


Izidingo zokwamukelwa: Uhlelo luka- BA noma iziqu ezilingana nokucwaninga Ngezilimi na/ noma iThiyori yeMibhalo, nolimi olulodwa okungenani noma ubuchwepheshe obufanele kweZokuxhumana ezingeni lonyaka wesithathu. Makhe sijonge oku kulandelayo, izandi ezithile ziye zaguquka zaba zezinye ngenxa yokuba zimelene nezinye. ISigaba 6( 4) soMthetho Wezobulungiswa Emsebenzini uNombolo 55 weziEEA) sithi “ Ukwehlukanisa okusobala nokufihliwe, emibandeleni yokuqashwa kwabasebenzi abenza umsebenzi owodwa ofanayo noma wenani elilinganayo, ngenxa yezizathu. Izinketho zabathengi abahlanganyeli ezidingekayo zomkhawulo. 17/ Egameni likaNkulunkulu onguYise, neNdodana, noMoya oNgcwele.
IZINKETHO-ZABATHENGI-ABAHLANGANYELI-EZIDINGEKAYO-ZOMKHAWULO