Iveza okuhle ngokukhetha kokuhweba - Kokuhweba okuhle


• Imizwa nokuthatheka kwehliziyo kudlala indima eqakatheke khulu endabeni le. Thokoza, phahla ucele okuhle kwabakini lana, Madlozana Mavula kuvaliwe Mzaneno Nhlanhle mhlophe Mabuya Nginakile Mkhanyakude Ngihawukeleni Ilobane.
- Imiqondo ayikahlangani begodu ayikanqophi. • Imizwa nokuthatheka kweenhliziyo kudlala indima eqakatheke khulu endabeni.

Indaba evezako iveza imizwa yomtloli. Iveza okuhle ngokukhetha kokuhweba.

Indaba evezako iveza imizwa yomtloli. • Ihlangothi elikhulu lendaba le- eseyi lingaba ngelihlathululako.

- Ukuphendula okwanelisako. Ukuphendula okwanelisako kodwana okunganatlha.
Otlolako angakhetha ukuvumelana nesihloko nofana aphikisane. Okuhle kwesingeniso, umzimba.
Category Comedy; Show more Show less. Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.
1: 30 Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo. Nov 16, · Masibuyele kuJehova- Ungenzela okuhle.

May 21, · Imfundiso yebhayibheli ngokhetho iveza uNkulunkulu njengeNkosi enkulu kukuthi yiyo eyaziyo ukubana yamisa ukukhetha bani ngaphambili. Indaba ephikisako ifuna otlolako athome ngokukhetha ihlangothi esihlokweni atlola ngaso.

• Imizwa nokuthatheka kwehliziyo kudlala indima eqakatheke khulu. - Abukho ubufakazi bokuhlela.

- Imiqondo iyakhambelana ngokulingeneko. Ukuphendula okungakhambelaniko okusezingeni eliphasi. Ukuhlathululokhu kufanele kukhanye begodu kuveze imizwa nalokho okusengqondweni yaloyo otlolako. Isiluleko sokubambelela kuKristu # Fil.


Nokukhambelana okuhle kwesingeniso, umzimba nesiphetho. - Kunokuhleleka nokukhambelana okulingeneko, kwesingeniso, umzimba nesiphetho.
Imbali yomuntu ingazwisiseka kahle njengokuqhubeka kwesikhathi lapho uNkulunkulu anikeza impilo emhlabeni njengendlela eyodwa yokuqhubekisa icebo losindiso lwakhe kwabakhethiwe kanye lokwahlulela abangakhethiwe.
IVEZA-OKUHLE-NGOKUKHETHA-KOKUHWEBA