Imininingwane yokuxhumana yama ozforex - Yama imininingwane


Buyisela ifomu kusikhwama sezindlalifa ngosuku oluding- ekile, usebenzisa imvilophu ekhokhelwe onikezwe yona, noma ngefeksi noma i- imeyili. Khumbula ukuthi KUMELWE ubuyise ifomu kusikhwama sezindlalifa.

Kwanikezwa imininingwane eminingi ngalabaprofethi ngokuphathelene nalona owayeyoba umlweli kaJehova nowayeyoletha ukukhululeka ekwesabeni, ekucindezelekeni, esonweni, nasekufeni. 2€ Umthetho€ we­ 3€ ka­ €, € Wokuthuthukisa€ Ukuphatha€ Ezobulungisa.


Unganikezela ngeziteshi zosekelo eziningi zosekelo ( iwebhusayithi, i- imeyili, ifoni), kodwa i- imeyili yokuxhumana iyadingeka ukushicilela izinhlelo zokusebenza ku- Google Play. Indlela okufuneka lucelwe ngayo ulwazi olusenkampanini kahulumeni; 5.
Usizo olutholakala kwi- Information officers neKomishani YamaLungelo eSintu ngokwaloMthetho; 6. Thumela, ngokushaya ucingo, igama lakho, imininingwane yokuxhumana nawe nezizathu othinteka ngazo; futhi/ noma Uthumele ukuphawula okubhaliwe nge- email noma nge- fax singakadluli isikhathi esishiwo sokubhalisa nokubukeza komphakathi.
1€ Umthetho€ wama­ 108€ ka­ 1996, € Womthethosisekelo€ waseRiphabhuliki yaseNingizimu€ Afrika 3. Bonke ababambiqhaza ababhalisile bazonikwa ithuba lokuhlanganyela.

Imininingwane ngezinzalo eziye. Za PAGE4 MINEWORKERS PROVIDENT FUND Ukufunwa kakhulu kwesevisi enhle kanye nokuxhumana nani ngqo, amalungu ethu, kwenze ukuthi i- Fund ivule igatsha.
Ngaphansi kokuthi " Imininingwane yokuxhumana, " engeza ulwazi lokuxhumana. Imininingwane yazo zonke izinkampani zikahulumeni etholakalayo; 4.


Ithiphu: Funda kabanzi mayelana nokunikeza usekelo lwabasebenzisi bakho. Imininingwane ye- information officer yazo zonke izinkampani zikahulumeni; 3.

Yokulungisa okuphakanyisiwe emanzini asemhlabathini eNdaweni yama- Canelands Njengengxenye yohlelo lwe- IWULA, imithelela yemvelo enokwenzeka ehambisana nokulungiswa kwamanzi asemhlabathini eNdaweni yama- Canelands izokhonjwa bese iyahlolwa. IMINININGWANE YOKUXHUMANA: Mineworkers Provident Fund Building, 4th Floor, 26 Ameshoff Street Cnr Biccard, Braamfonteinwww. Imininingwane yokuxhumana [ isigaba 14( 1( b) ] Lesi sigaba sibeka ikheli leposi kanye nekheli lendawo, ucingo kanye nefekisi kanye, uma ikhona, ne- imeyili Yesikhulu Esihlinzeka Ngolwazi sesikhungo leso kanti futhi kusuke kufanele ukuthi kuvezwe nokuthi ubani Isekela Lesikhulu Esihlinzeka Ngolwazi” konke lokho kwenziwe kuwona kanye. Lapho kuqedwa imiBhalo YesiHeberu, ithemba kuMesiya lase liqiniswe kakhulu phakathi kwamaJuda.

6 Isikhulu esiphezulu solwazi ( Chief Information Officer) sigunyazise umuntu olandela ongaphansi ko Msekeli weSikhulu Solwazi ukuqinisekisa ukulandelwa. 1 Imininingwane yokuxhumana - [ Isigabaa) ].

IBhukwana LamaLungu Inombolo Yokubhaliswa KwesiKhwama: 12/ 8/ 31608 Ikheli Elibhalisiwe :. IsiKhwama sakho Somhlalaphansi siphethwe YiBhodi Yama- Trustees alishumi kanye namabili Angawokuvala Izikhala.

Imininingwane yokuxhumana yama ozforex. 2€ Imibhalo€ engamareferensi 3.


Nenombolo ye- ID kumelwe kube imininingwane yengane, kodwa isiginesha kumelwe ibe eyomgadi/ eyomnakekeli. € Yama­ 440) € € € € € € € € €.
IMINININGWANE-YOKUXHUMANA-YAMA-OZFOREX