Akukho izinhlobo ze hype ongakhetha ukuhweba izinkolelo zezinganekwane namasu asebenza ngokulanda - Izinhlobo namasu

Akukho izinhlobo ze hype ongakhetha ukuhweba izinkolelo zezinganekwane namasu asebenza ngokulanda. Sengiyizame yonke imishanguzo nezimbiza ezivusa umlilo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
La magama asebenza umsebenzi wokuchaza ibizo nesabizwana emshweni. Izalathisi zoXhaphazo ngokweSondo Ingaba.

Ngakho- ke amagama angamabizo nayizabizwana asebenza umsebenzi wokuba yinhloko/ ngumenzi kanye nokusebenza umsebenzi wokuba ngumenziwa emshweni. UQeqesho loKhuselo lwaBantwana lwabaNikezi- nkonzo & namaQumrhu Ukuba umntwana unezimbini okanye ngaphezulu kwezi zalathisi zingentla, kufuneka adluliselwe ukuba ahlolwe ngokupheleleyo.

Bakhe asebenza nabo eGoli abanye baqhamuka eNtshonalanga naseMpumalanga Afrika. Bahanga muri politiki n’ ububanyi n’ amahanga ndetse n’ uburere mbonerabihugu bavuga ko imiterere, inyito n’ imyubakire by’ ibiro abakuru b’ ibihugu bakoreramo bigira icyo bisobanura mu buzima bw’ abenegihugu ubwabo ndetse n’ andi mahanga ndetse uko byiswe bikaba bifite inkomoko.

Sekuwumlando ukuthi uKhongolose waqeda umbuso wamaBhunu, kepha ngeke umlando ulethe umsebenzi, imfundo yamahhala, nokubuyiswa komhlaba ebantwini. 21 IMVELAPHI - iziqhelaniso Esona silwanyana sibaleka ngamendu ( esona sikhawulezayo) ehlabathini, sinamendu aphezulu angamaekhilomitha ngeyure, ingwenkala ingafikelela kwisantya sama.
Akukho engingakwenzi ekhaya njengendoda, inkinga yinye nje kuphela, ile yobudoda bami. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule uqale ukusabisa ngokushiya phansi umshado wethu ngenxa yobudoda bami obungasenamandla.


Ngineminyaka ewu- 38, ngiganwe unkosikazi ona- 27 weminyaka. IKhomishani yezisebenzi zikahulumeni Ukushicilelwa kokuqala, isimo sokuqala Lelibhukwana livikelwe yhimithetho yobunini.

Qhagamshelana nequmrhu lengingqi elifanelekileyo. Iqoqo lesibili lamagama yilelo elibizwa ngokuthi ISICHASISO, esinamagama amane; okuyisiphawulo, isibaluli, ongumnini kanye nenani.

Iv ABSTRACT In a period of history when unprecedented attention is given to the importance of literacy, there is a surprising lack of research into the nature of writing development. Ngibonga kakhulu futhi kuBusie Sindabe naye owangisiza ngokungifundela 10 msebenzi engibhekela amaphutha. Ngibonge kuNtombizodwa noNokuzola Ndimande ekungilekeleleni ekubhaleni 10 msebenzi bengilungisa namaphutha.
AKUKHO-IZINHLOBO-ZE-HYPE-ONGAKHETHA-UKUHWEBA-IZINKOLELO-ZEZINGANEKWANE-NAMASU-ASEBENZA-NGOKULANDA