Phambili lapho uya khona - Lapho khona

Ihhovisi lenxusa. Phambili lapho uya khona.

Lenkulumo iyefana nale ekuJohane 12: 49- 50, lapho uJesu ethi: “ Ngokuba mina. UNcube uzelwe eMatole ePlumtree wasefunda khona wayacina ngo Grade 7 eseswele imali yokuqhubekela phambili. Ikakhulukazi uma ukhathele ufuna ukufika lapho uya khona noma ujahile. Gwema izibhedlela lapho kwelashwa khona iziguli ezine- Ebola.

Labo Facebook, umkhuba wokubala ingwalo zeSiNdebele ezifundisayo lokunotha ngamasiko uya ulokhu usehla. Ukuze sazi lapho esiyakhona kumele sazi lapho esisuka khona.

Ezungeze lapho osikwe khona. Enkosi ababonakala beyibambe phambili lempi yokuba kuqedwe lesisihlava. Ukuthi ulwazi abalutholayo luzobasiza ukuqhubela phambili izinhloso zabo. Umgomo wemfundziso yeShatha futsi besabakulungile kuya phambili.


Imfundo yabadala yinqubo lapho khona abantu abadala bengenela khona. Siyababona bezisola ngomkhuleko bebuya bezithoba kuMdala weZinsuku.

IPHUME phambili okwesine emncintiswaneni i- WesBank South African Car. La makhozi alezi zifundo asiza abantu abasuke bebuya kwamanye amazwe.
Bantu bakithi, siphila ezikhathini ezimanzonzo kakhulu, lapho khona lingasashoni. Bazokuphelezela uye kongena kuleyo ndawo yokulindela ukudlulela phambili.

Ngingakwazi ukufika lapho ngezinyawo? Sifundza saseGauteng, lapho khona Lisekela leNdvuna limise.
UBonakele walala khona lapho, ngelanga elilandelako wavuka ngamasa avuswa. Lamazwi ngokucacile athi, “ Kuningi ebengisazonitshela khona, kodwa lonke.

• Uvuvukele, ukuba bomvu, izinhlungu, noma igazi noma idisishaji endaweni. Unezinkinga lapho uya ocansini.

Ikuphi indawo lapho okungabhenyelwa khona. 66 lapho sizwa lensizwa yaseZulwini ithi: “ Thixo wami uyamangalisa; ubukhulu.
Ngawo wonke amagama, kodwa elihamba phambili kungelithi” JEHOVA! Ngingathanda ithikithi lokuya eThekwini.

Umtloli ekuthuthukiseni inovela le bona iragele phambili? Ukuhamba uya noma uqhamuka emazweni ane- Ebola. Qhubeka uye phambili!

PHAMBILI-LAPHO-UYA-KHONA