Izinkomba zemakethe yiyona mfihlo egcinwe kakhulu ekuhwebeni okuphumelelayo nakwezimali zokufaka imali - Nakwezimali izinkomba

Uhambo lwakhe esiFundazweni lwalufanele njengoba mhla ziyi- 24 Mashi wuSuku lweSifo. 2 ILIZWI ELITHETHIWEYO 5 Kwaye, ngoko, kuyakuba malunga netyeli lokugqibela eneneni ndibuya, okwethutyana, kuba ndinodweliso lomsebenzi oluxakekileyo ngoku.

Izinkomba zemakethe yiyona mfihlo egcinwe kakhulu ekuhwebeni okuphumelelayo nakwezimali zokufaka imali. Iqhaza Lezimila Ekudleni Nasemithini Yomdabu Kubhekiswe Read more about ukuthi, kanye, noma, izimila, futhi and umuthi.

Buzonciphisa kakhulu isikhathi sokulinda imiphumela yesifo sofuba, iziguli zingayithola imiphumela esikhathini esingamahora amabili nje kunokulinda amasonto amane. Lo mshini ngomunye kwabayisihlanu kuphela bale nhlobo emihlabeni jikelele.

EMzantsi- Afrika iinkampani zabucala zinonogada abaninzi abodlula amap-. Eli nyathelo ukuze ube noonxantathu ababini.

Ngiyabona ngizobhoreka today, phela all of my friends are at school. Kwangisiza ukulova esikoleni Its monday morning around abo 7: 30 and angiyanga esikoleni today, plus I' m home alone.


Abanye bathi impazamo ikumfundi ngongaxeli akubona imali engaka engene kuye, logama abanye begxeka isikolo besithi impazamo ikwabo bajongene nezezimali zikaNSFAS. OKUDINGEKA UKWAZI INKANTOLO YEZIKHALAZO EZINCANE K W A Z U L U - N A T A L L A W SO C I E T Y Kungakhathaliseki ukuthi ufuna isinxephezelo noma umangalela omunye umuntu, le ncwajana yenzelwe ukukuhlinzeka nge-.

Ininzi imali eyenziwa zinkampani zo- khuseleko zabucala kwihlabathi liphela”. Asazi lutho ngawe noma ngesikhalazo sakho.

FUMANA IMALI- MBOLEKO YOKUFUNDA YE- iKAPA ELIHLUMAYO FUMANA ISIQINISEKISO SEMFUNDO KUNGEKUDALA Ungakhetha nayiphi na kwezi program zethu zixhome umgangatho kwezi nkalo zezifundo:. Bathi batshelwe ukuthi sebezokhipha imali engango- R275 704.

UMjikijelwa waboleka imali kuChemane odume ngele Ndodakazi yeNtandane ngo- kanti kuze. 4 Xa iglu sele yomile, beka iibhokisi zomatshisi phakathi koonxantathu ababini uziqinise ngeglu.

Omunye umzali uthe: “ Siphoxekile kakhulu ngoba le mali esifuneka manje isinkulu kakhulu futhi ngeke sikwazi ukuba nayo. Kubalulekile ukuthi wazi ngalezi zindleko.


ZOKUFAKA IZIKONS Intyatyambo zekhathoni yeqanda ISTENDI SE- JEWELLERY Indawo ekhethekileyo yokubeka iiringi namacici kaMama. Lokhu kusemqoka kakhulu kanti baningi asebelahlekelwe yizinkulungwane zamarandi ngenxa yokungayihleleli intela.


Ezantsi, nokuya kwiZizwe. Abeluleki bezezimali bangakusiza ungakasayini amaphepha okuthatha umhlalaphansi.

Khumbula, asikaze sizwe lutho ngawe ngaphambilini. 6/ 8 njengesifundazwe.

Ezindlela ezinhlanu zokukhuphula ingama lakho kwezezikweletu ukuze uthole imali mboleko yokuthenga umuzi Advice Amabhange anendlela ayisebenzisayo ukuze athathe isinqumo sokuthi akunikeze imali mboleko yokuthenga indlu noma cha, nokuyinto eyimfihlo esemqoka, kodwa lokho akusho ukuthi wena awunawo amandla okwenyusa. Umfundi kuvakala ukuba sele esebenzise imali engapha kweR800 000 koonobenani bezinto de wabe uyabhaqwa ngoLwesibini.
Pietermaritzburg - Umculi kamaskandi uMjikijelwa ogamalakhe lokuzaklwa nguSbongiseni Ngubane kubikwa ukuthi akasafuni ukukhokha imali engu- R44 000 ayiboleka komunye umculi kamasikandi ophinde abengusomabhizinisi uKholeka Chemane. Imali, noma yikuphi ongavumelani ngakho ngesikhwama sempesheni, noma kungani ucabanga ukuthi umqashi akazange afeze izimfanelo zesikhwama sempesheni. Kumele usinike yonke imininingwane ephelele ngecala. Okwaphinde kwasidumaza kakhulu okwezinsolo zokukopela esibhekene nazo njengesifundazwe.

” Abazali bathe bese belungise yonke into ukuze izingane zabo zihambe. Inkampani zabucala zokhuseleko lican- delo lesihlanu ngobukhulu ehlabathini.

Siyathemba ukuthi asisoze saphinda sabandakanyeka echilweni elingaka.

IZINKOMBA-ZEMAKETHE-YIYONA-MFIHLO-EGCINWE-KAKHULU-EKUHWEBENI-OKUPHUMELELAYO-NAKWEZIMALI-ZOKUFAKA-IMALI