Izimfihlo zebhange zangaphambili - Zebhange izimfihlo

Uzizwa ulimele ngokujulile, udumele, futhi ukhohlisiwe. Abalandisi Umazisi Abathilethika Umdlalo uqala ngabagijimi bezifudumezela umzimba ukulungiselela umjaho.


Sengamela noma yiziphi izivumelwano zangaphambili phakathi kwakho ne- Microsoft mayelana nokusebenzisa Amasevisi. Ngokwesibonelo, umngane omethembayo kungenzeka uye wambula izimfihlo zakho owamthululela zona.

Izimfihlo zebhange zangaphambili. 296 INCWADIYAMAHEBERU 15 Manjesizofundaamavesiamathathuokuqala, nomaamavesi amabili okuqala, noma amavesi amathathu okuqala, njalo, esahluko7.

Izindleko zebhange/ zombolekisi wemali encane. Intombazane ethandekayo efisayo ukwazi ngazo zonke izimfihlo.
“ Ungalandeli lapho indlela ikuholela khona. 6: 1 " O madodana kaBhenjamini, kungaqina phakathi kweJerusalema, futhi izwi lecilongo eThekhowa, futhi ibhanela phezu kwendlu Haccherem. 7/ 19/ 10 4: 00 PM Page 2 TALK for primary schools Adapted by Jerry Mofokeng STORIES that SHORT PLAYS Five short plays that can be performed in assemblies, in the classroom, in faith- based settings and in other group activities with children. Adapted by Jerry Mofokeng.


For primary schools. Ukuze uthole okubi kuye kwabonakala kusukela enyakatho, nokubhujiswa okukhulu.
Ebizwa ngesidlaliso sokuthi ‘ uMole Shaik’ ngomphumela walokho, wayesephathiswa izinhlelo zezinqalasizinda zeBhange Lokuthuthukisa LaseNingizimi neAfrika ezwenikazi lonke laseAfrika, kodwa ebe engenalwazi noma izitifiketi ezibhekene nokuxhasa lezizinhlelo ngezimali. Izimfihlo zokwenza impilo enemali nokwaziyo ukuzimela ngokwezimali.

Uma ungena kule Migomo, awuncikile kunoma yisiphi isitatimende, ubufakazi, isiqinisekiso, ukuqonda, umsebenzi, isithembiso noma isiqinisekiso ngaphandle kwalezo ezichazwe ngokucacile kule Migomo. Five short plays that can be performed in assemblies, in the classroom, in faith- based settings and in other group activities with children.

Bazifudumeza ngalendlela yokuthi babukwe abanye.

IZIMFIHLO-ZEBHANGE-ZANGAPHAMBILI