Izindleko zesikhathi esilindelekile ezisetshenziselwa ekunqumeni ukubaluleka okulinganayo kwezinketho zamasheya kufanele - Ukubaluleka kwezinketho

Vuma noma uphikise umusho ocashunwe ngenhla ngokuba uchaze usizo olutholakalayo kanye neqhaza elibanjwa umxoxi nomlaleli ( ugogo nezingane) ekwenzeni inganekwane ibe mnandi. Kufanele ubhale wonke amaphuzu ngesikhalazo sakho futhi unikezele ngomlando nangemininingwane yakho, kodwa isitayela nendlela okubhalwe ngayo kwisibonelo, ungakukopisha ukuze kukusize.
• Nangabe umbuto udzinga emaphuzu lamabili/ lamatsatfu kodvwa bahlolwa banike langetulu kwaloko, akumakwe lamabili/ lamatsatfu ekucala. Lokhu kuyosiza ekunqumeni. Kwabase- efesu 6: 10- 18 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. IsiTatimende soHlelo lweziFundo. Seyihlahlelwa insonyama kufanele ikhishwe umuntu onobuciko ngoba idliwa izintombi. Ngculaza futhi kufanele uhlolelwe igciwane lesandulela Ngculazi uma.
Lesisimiselo sisho ukuthi, uma kufanele kuthathwe isinqumo, noma kufanele kwenziwe isiyekelelo esithile, okufanele kuhambe phambili kuqala lapha, yilokho okungamagugu emphakathi. Baveze ukuthi okunye okudala inkinga wukushoda kwabasebenzi abaphendula izingcingo zabafuna ama- ambulensi.

Izinhlanga kufanele bakwazi ukufundisa ngendlela ezokwenza ukuthi wonke umfundi abone ukuthi uyahlonishwa nesiko lakhe liyahlonishwa. Ukwelashwa okunempumelelo kusho ukuthi kufanele ube qotho uyiphuze yonke imithi.


Amanzi ahlanzekile kufanele abe khona ngaso. Asebekubona ukubaluleka kolimi lwabo lwesiZulu.

Ngonyaka wezi- ungqongqoshe wezemfundo esemazingeni aphansi uNkosikazi Angie Motshekga uqhubeke lapho kwakugcine khona uNkosazane N. Umethuli uyinsika ekuxoxeni inganekwane kanti ababukeli bayingxenye ebalulekie nedingekayo”.
• Bakhona yini abasebenzi abaqeqeshwe ngokukhethekile abangabahlengikazi kuleli khaya? • Inkhulumosigodzi ( lulwimisigodzi) yemukelekile.

Iqhaza Lezimila Ekudleni Nasemithini Yomdabu Kubhekiswe Read more about ukuthi, kanye, noma, izimila, futhi and umuthi. Lokho okungamaguguesisebenzini sikahulumeni noma ngabe yisiphi esinye isigaba, kufanele kulandele lokho okungamagugu emphakathini.

Isibaya sezimbuzi esakhiwe kahle kufanele sibe nalezi zinto. Wazi kahle sesizokwenza ucansi manje ungena engubeni ugqoke AMA pijama, nalento oyifaka ekhande ivele ingiqede umdlandla.


Nungani kufanele ngithene futhi ngiyithena kanjani imbuzi yami? LOKUFUNDA NOKUHLOLA AMABANGA 4- 6.

Izindleko zesikhathi esilindelekile ezisetshenziselwa ekunqumeni ukubaluleka okulinganayo kwezinketho zamasheya kufanele. Ucwaningo luncoma ukuthi okungasiza ukuba uHulumeni kazwelonke alekelele indlela umphakathi, abazali, othisha kanye noMnyango wezeMfundo ababuka ngayo isiZulu.

IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6. Singalahlekelwa ubuthina kepha sigcin' inhlonipho imile njengesiko.
Bathe kufanele engabe kuhamba ama- ambulensi angu- 150 ngosuku eThekwini kepha kuhamba angu- 40 nje kuphela. Ezisetshenziselwa ukujova.


LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO. Ucwaningo lusonga ngokuthi abanye abahlanganyeli bocwaningo basenensila yobandlululo emiqondweni yabo, kanti.
Thola ukuthi iziphi izindleko ezengeziwe ezidingekayo noma ukuthi likhona yini ilungiselelo lokunakekela ababuthaka emzimbeni, ngisho noma ekuqaleni kungadingeki. Inkomo yomshado ayikhungwa kufanele ihlatshwe ihamba ngoba ukuyihlaba ikhungiwe.

Baphendvula ngemisho legcwele kufanele kwemukelwe nangabe ligama lelifunekako lidvwetjelwe nobe ligcanyisiwe. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA.
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. Ngayo umxoxi phambi kwabalaleli.

Mdali benze benze okufanele ngoba kufanele. IsiTatimende seNqubomgomo.

Umfakisicelo kufanele asho ukuthi ufisa ukulithola ngayiphi indlela irekhodi. Really, mina nginguMzulu Phaqa, Umnumzane Nzimande uqinisile, lelizwe ngelethu thina sikhuluma ulimi lwethu labelungu kufanele bafunde.

Umfakisicela kufanele ahlinzeke ngolwazi olwanele kwifomu yokufaka isicelo ukuze Isekelamsebenzi Wezokwazisa ezokwazi ukuthola irekhodi eliceliwe. UMASKANDA uKhuzani Mpungose ugqugquzele abaculi bezinye izinhlobo zomculo ukuthi kumele basungule amaqembu abalandeli babo ezindaweni, ukuze umsebenzi wabo uzophusheka kalula.

Ukubaluleka kwabo lapho kuwukudabula isifuba. Umfakisicelo kufanele uchaze ukuthi irekhodi lelo lidingeka nangamona yiliphi elinye.


Kuthiwa laba basebenzi kufanele engabe baba ngu- 40 kodwa bavame ukuba ngu- 12 kuphela. Phela thina sikhule kuthiwa isiko liyigugu.
( Kufanele kube noSista Oqeqeshiwe, hhayi nje uMhlengikazi Ongumsizi/. ULIMI LWASEKHAYA yoHlelo lweziFundo nokuHlola.

Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa kithina.

IZINDLEKO-ZESIKHATHI-ESILINDELEKILE-EZISETSHENZISELWA-EKUNQUMENI-UKUBALULEKA-OKULINGANAYO-KWEZINKETHO-ZAMASHEYA-KUFANELE