Chaza umthengisi wemali - Umthengisi wemali

Olunye imali yesibonelelo = 7. Ngowuphi owona mthombo wemali kwikhaya lakho?
Ngako oko, umthengisi angafumana imali yakhe kwangoko kwaye. Chaza umthengisi wemali.

Owayesakuba lipolisakazi wayezakubuyiselwa umyinge wemali eyayitsalwe. Other grant chaza:.
Ukuphonononga inkqubo yokunyuswa komqaphela nokuncedisa Ukuchaza nokunika.
CHAZA-UMTHENGISI-WEMALI