Ngaphambi kwalokho yilokho okukhona - Okukhona yilokho


“ Ukufa yilokho abaphilayo abahamba nako. Ungumbaleki kodwa okokuqala, ngaphambi kwalokho, ungu- Aimée Mwamba, umuntu, oyingqayizivele futhi okhethekile.

Ngaphambi kwalokho zonke iziNgonyama zamaZulu zazinakekelwa ngamaZulu uqobo kwethulwa izinkomo zibulala inyoka kuze kufike eNgonyameni uCetshwayo lapho izinkomo iNyonikayiphumuli zazibulala inyoka zaqolwa ngabahlaseli bamaNgisi. Lapho lo Mbuso ufika, uyoba namandla aphelele phezu komhlaba wonke. ” 5 Kepha uJesu wayebathanda oMarta nodadewabo noLazaru. ” 28 Eseshilo lokho wamuka wabiza uMariya udadewabo ngasese, wathi: “ UMfundisi ukhona, uyakubiza.

Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo. Lena indaba yakhe, kodwa futhi indaba yababaleki abayizinkulungwane.

Ngaphambi kwalokho, ngizokwenza uhambo lwezindawo. Nokho, ngokuphambene nalokho engangikucabanga, wakwazi ukuvikela izinkolelo zakhe futhi waphendula imibuzo yami ngeBhayibheli.

Yilokho okwakwenza ukuba kuthi lapho isiguli sesidunguzela silindwe, isidumbu naso silindwe, kunjalo nje silindwe ngabegazi nabethembekile. Futhi wayazi ( futhi isikhathi eside), ukuthi wayezofa kanjani.

” Thina, njengamaKristu, kumele sihambe kanjani nokufa na? Uvumile ukuthi kunokusebenzisana okukhona phakathi kwabo nomnu Mseleku ngemuva kokuba efike kubo wazocela usizo njengoba ethe kunabantu abafika kwakhe kungekho uhlelo.

Ngaphambi kwalokho ngangingathandi ukuxoxa nabantu bale nkolo. Uyosusa lesi simiso sezinto esonakele nabo bonke ohulumeni babantu, ulethe umhlaba omusha onokulunga.

Wangishaya ngempama esidlathini sami esingakwesokudla kwabe sekuphuma igazi kusuka ekhoneni lomlomo wami. Lena akuyona indaba yakhe kuphela.
Ngaphambi kwalokho bekubukeka impi izohamba ibanga elide kwazise bobabili abashayisibhakela bebekade bethumela izibhakela ziyithola indawo. Sibacasulile, yilokho esikwenzile, ngenkathi singena kanjalo,.
Ngalisula kancane ngabe sengimbheka, ngaphambi ngokuba ngiye endlini yangasese ngiyozigeza. Ngaphandle kwalokho uhlalelwe wumsebenzi wokuvala izikhala zabadlali abahambayo okukhona kubo uKhama Billiat, Percy Tau okhonjwa phesheya, Thabo Ntethe ezimnuka kwiChippa United noBangally Soumahoro, ongase adedelwe.

6 Ngakho- ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abe kuyo. Uthi- ke bahlangane nabesouth Coast Tourism, ababalethele abaphelezeli bezivakashi ( tour guide) ngaphambi kokuba baqale bavumele abantu ukuthi bavakashe.
Ulwsihlanu Cabanga Kabanzi: Njengoba sibonile, uPetro wayazi ukuthi usezokufa. ” 29 Yena- ke ekuzwa lokho wasuka masinyane, waya kuye.

Ngakho ngambuza imibuzo eminingi lo Fakazi ukuze ngibonise ukuthi izinkolelo zakhe ziyiphutha. I- LB ibonisa iNdaba Egcwele ye- Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; ' Umfana Omdala'.


” 27 - Wathi kuye: “ Yebo, Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu, obezakuza ezweni. Ngaphambi kwalokho yilokho okukhona.

" Nangale kwalokho. Lokhu kwakubonisa okukhulu okuseza.
Lapho sithandaza sithi “ Umbuso wakho mawuze, ” sisuke sicela ukuba uMbuso wenze isenzo esiwujuqu. Impi kaMhlongo noKalombo sekunesikhathi kukhulunywa ngayo.


UKalombo unyusele irekhodi lakhe ku 9- 0- 0. 9: 3 UJesu esekuzwile lokho wathi: “ Lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba iNdodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho.

Ithuna nalo lalilindwa futhi libiyelwe bese kubekwa elikhulu ihlahla lomphafa- umlahlankosi phela. Kunakho konke okukhona, ukuphakamisa umuntu esimweni sokulahleka.
Lokhu kungenxa yokuthi uJesu ngoKwakhe wayemtshelile. Uyakholwa yilokho na? I- Anthony Martial Childhood Indaba yethu kanye ne- Untold Biography Facts. Uqala phansi: Igama lami.

Ophakeme kakhulu. Ngangiphila njengesiboshwa futhi ngangingavumelekile ukuba ngiphumele phandle ngingedwa.
“ Ngempela abafile bangale kokufa, ” kubhala othile. 51 Futhi, bukani, UngaphezukwazozonkeiziNgelosi, zonke iziNgelosi ezinkulu.

NGAPHAMBI-KWALOKHO-YILOKHO-OKUKHONA