Indlela yokuhweba ongakhetha kanambambili usebenzisa amakhandlela - Ongakhetha indlela


Ngisho lokhu ngoba aniqondi ubunjalo bamazwi athi “ ukukhonza uNkulunkulu, ” futhi niqonda kancane indlela yokukhonza intando kaNkulunkulu. Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi “ ukundiliseka, ” xa lisetyenziswa kwimiba yokuziphatha, lithetha ukuba nesimilo, ukoyika nokuhlonela iimvakalelo okanye iimbono zabanye abantu.

Indlela yokupheka igalikuni eliyisimanga Kubantu abaningi, ukulindela ukuvuthwa kwegalikuni erostwayo ngesikhathi senjabulo yinto enhle kabi ngesikhathi sikaKhisimusi. Indlela yokuhweba ongakhetha kanambambili usebenzisa amakhandlela. Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini. Ngobunye ubusuku, amanye amadoda alapho abona into engathi yinkwenkwezi ihamba esibhakabhakeni, aza ayilandela.


Kwilizwe elisempuma kwaSirayeli kwakukho abantu ababekholelwa ukuba iinkwenkwezi zinokubanceda. Indlela esizwa ngayo izinto ziyiyona ivamile ukuhluka kulokhu eziyikona ngempela kuze kube uKrestu uba yisisekelo ezimpilweni zethu aphinde aphilise imizwa ehlukumezekile.

( b) Yini eyasiza abafundi bakaJesu bazwisisa amaqiniso weBhayibheli azikileko? 1 Incwadi kaMomoni njengeBhuku Lami Elikhombisa Indlela T hina sonke, ezikhathini zethu ezingcono, zokulangazelela ukubuyela ekhaya sihlale noNkulunkulu.
( a) Abafundi bakaJesu bebafana nabantwana ngayiphi indlela? ( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu.

Namuhla, sikhuluma kakhulu ngokukhonza ngokwentando kaNkulunkulu, kufanele nikhonze kanjani ukuze nifeze intando kaNkulunkulu. 13 Ungalibali ke ukuba indlela esinxiba nesizilungisa ngayo inokuyiphembelela indlela abantu abalujonga ngayo unqulo lwenyaniso.

INDLELA-YOKUHWEBA-ONGAKHETHA-KANAMBAMBILI-USEBENZISA-AMAKHANDLELA