Uhlelo lokuhweba ngamazwe ngamazwe - Uhlelo ngamazwe

, Ltd kanye nezinkampani zayo inkampani eyenza ulwazi kanye nemikhiqizo atholakale kuwe kule. Wondershare Technology Co.
Ngifuna ukuthi abanye bethu bayangekile njalo bayangeka ngokukhanya kuyikubuya kwendoda elesiqhaga enjengo Goliath. Uhlelo lomth etho womphakathi othile obusa abantu nemindeni kuleyomiphakathi ngaphansi.
I- SPII Uhlelo Lokusekela Ukwenziwa Kokusha Ezimbonini I- SSASS Uhlelo Losizo Oluqondene Nomkhakha I- stp Uhlelo lwe- seda' Lobuchwepheshe I- THRIP IZinhlelo Zezimboni Zobuchwepheshe Nezabasebenzi I- DTI UMnyango Wezohwebo Nezimboni I- WIPO Inhlangano Yamazwe Ngamazwe Yempahla Yokuqamba I- WTO Inhlangano Yezohwebo Lamazwe Ngamazwe. Kambe lokhu yikuphenduka kuka Goliathi na ozabhidliza amanye amazwe?


Uhlelo nezinkundla ezikhona zokubonisana ezingenele nezingasebenzi ngendlela; kanye Nokufundisa imiphakathi ukuze ikwazi ukubonisana ngendlela enezithelo nomasipala, isibonelo nje, lapho kukhulunywa ngokuhlelwa nokuphakwa kwesabelomali. Ilungelo Lokuhweba, lesikhundla kanye nohlobo lomsebenzi.

Ishicilelwe ngokuhambisana noMthetho 2, ka- wokuKhuthaza Ukufinyelela. Ukuhlanganiswa kwezinhlelo 4 no- 5 ukuze kusungulwe uhlelo lukazwelonke locwaningo lwengqalasizinda oluqala ngokubumbana ukuze sisingathe ucwaningo lwezingqalasizinda nge- NRF ukuze kuzuze i- NSI.

Morena boloka setjhaba sa heso. Noko ke, ingxelo eyiyo yeZizwe eziManyeneyo ukwenza oku kuye okulungileyo.
This is the official facebook page of Bulawayo Progressive Residents Association ( BPRA). The Language Services unit fosters respect for linguistic rights as enshrined in the constitution, its core functions are: • To provide translation and editing services to the provincial government departments and statutory bodies in the province’ s four main official languages;.

Uhlelo LweZakhamizi, Bulawayo, Zimbabwe. Nakuba lomengameli ephawula kanje ngamazwe angase abe umgoqwane, endleleni ye- Afrika, uphinde abeke amathemba emkhubeni ojwayele ukwenziwa yi- America wokuqatha isiqokwe okunikezelwana ngaso ( Relay).
Uhlelo lokuhweba ngamazwe ngamazwe. Lokuhweba ngensizi engcolisa umoya yenzeka eThekwini lapho kugcwaliswa khona izibi nokucwaswa ngabala e Bisasar Road, lendawo enkulu kakhulu eAfrika, phakathi neminyaka yo, eyenza ukuthi lihoxise ukutshala imali ngo – noma- ke umholi womphakathi u.

Uthi lapha ubala amazwekazi afana ne- Europe, America kanye ne- Asia, eselikhuphule kakhulu izinga. Indawo yayo efanele njengezwe elizimele phakathi komndeni wamazwe ngamazwe.
IBHUKWANA LOKUNIKEZA ULWAZI. Abanye bakholelwa ukuba intsebenziswano ngamazwe ezifana yeZizwe eziManyeneyo uthi ukukhuthaza, idityaniswe uhlobo ajenda beenkolo kwaye ngeemvaba ukuba Pope Francis kunye nezinye iinkokeli ezininzi zonqulo uzama ukukhuthaza, uya kuzisa uxolo nempumelelo.

Sikwazile nokunciphisa ukusakazeka kwegciwane lisuka komama liya kubantwana babo ngo- 24% eminyakeni eyisithupha edlule kuya ku- 2. Abesifazane abangaphezu kuka- 55% basemkhankasweni wethu we- HCT kanti abangu- 53% basohlelweni lwethu lwe- ART.


• ukusebenzisana nabalingani bamazwe ngamazwe ezindabeni ezibathinta. Sengathi uNkulunkulu angabavikela abantu bakithi.
Ngamazwe ngomonakalo owenziwa yizitshalo ezishintshwe izimpathafuzo ( GM crops), i- Supplementary Protocol iqukethe imithetho yezokuphatha okufanele amalunga ayo ayilandele. Ukuze uphromothe uhlelo lwakho lokusebenza ngezikhangiso, ungadala umkhankaso wohlelo lokusebenza wamazwe ngamazwe wezikhangiso ze- Google noma uphathe imikhankaso ekhona kusukela ku- Play Console yakho.

Nkosi Sikelel’ iAfrika. Uhlelo lokuvumela umphakathi ukubamba iqhaza ekusungulweni.

Ungaphila Njalo Khuluma Better. Uhlelo olusha phakathi nezinhlelo zayo oluzosekela intuthukonokusebenzisaizindlelaezishiwonezinguquko phakathi enhlanganweni ne- NSI ngokwengeziwe.

I- HIV ( HCT), uhlelo lokwelapha ngemishanguzo ( i- ART) kanye nokusetshenziswa kwe- PMTCT.

UHLELO-LOKUHWEBA-NGAMAZWE-NGAMAZWE