Amalungu ebhodi angathola izinketho zesikhwama sokukhuthaza - Izinketho zesikhwama


I- NERSA inegunya likazwelonke ngaphezu kwabaphehli, abaxhumi kanye nabasabalalisi bakagesi, lokulawula imboni yegesi ehamba ngamapayipi ngokoMthetho weGesi, kanye nokulawula. Amalungu ebhodi angathola izinketho zesikhwama sokukhuthaza. Umsebenzi omkhulu ka uNkulunkulu uApril 6, 1830 Eminyakeni eyikhulu nesishagalombili eyadlula, uJoseph Smith, Oliver Cowdery, futhi nabanye aba-. 1 Imanuwali ilungiselelwe ngokuhambisana nesigaba se- 14 Sokuthuthukisa Umthetho Wokufinyelela Ulwazi, ka- ( Umthetho weNo.
Nothisha abakhuluma isizulu ulimi lwebele lapho befundisa isizulu ulimi lokuqala lokwengeza. Ucwaningo lokuhlola izinselelo ezibhekene.

Kutholakala umculo wamagama, wezinsimbi nowopiyano. Amalungu omndeni anebhizinisi abengakadalulwa amagama abo kuze kube kuphothulwa uphenyo abephuma eBergville eya ngaseMnambithi ngesikhathi behlangana phezuku ne- LandRover ( 4x4).


Umuntu osebenzayo unesithunzi futhi uyakwazi. Ngawo athi adale undindwano nonamathelwano kwisincoko xa umfundi eyila ubhalo lwesincoko.

1 Isakhiwo UMasipala waseMidvaal wasungulwa ngemuva kancane ko Kokhetho loMasipala. Ibhange lentuthuko laseningizimu afrika umthetho wokuthuthukisa ukutholakala kolwazi isiqondiso sokuthola ulwazi umandulo 201 6.

Inkululeko Yokukhuluma Kwabamaphephandaba: Ukuhlaziywa Kwezingosi Zomgosi Ephephandabeni Isolezwe LangeSonto Nasephephandabeni Ilanga LangeSonto Nakanjani Sibiya Isifingqo Amaphephandaba avamisile ukuba nezingosi zomgosi lapho izintatheli ziphawula khona ngezindaba ezisematheni ezithinta osaziwayo, osopolitiki nabantu abavamile nje. 3/ 8 izingane futhi uzinikele ngakho konke ukuzibona zivikelekile. UMASIPALA WASEMIDVAAL – IBHUKU LOKUKHUTHAZA UKUTHOLAKALA KOLWAZI 1. Mema amalungu omndeni ukuba babelane ngesikhathi ngenkathi isibonelo esihle somunye umuntu siyesasiza bona.
Farisani: 1 Dzikhosi 21: 1- / 3 ( ), Hezwi zwiita uri hu vhe na u senguluswa ha Bivhili ya Tshivenḓa malugana na Kuhumbulele kwa ṱhalutshedzelo ( translation ideology), “ Ukubaluleka komsebenzi kungaphezulu kokuthola iholo nje.
UNECALA lokushayela ephuzile umshayeli ( 63) weveni eshayisane nemoto encane kwashona amalungu ayisishiyagalombili omndeni owodwa. Uhulumeni uzotshala amabiliyoni amarandi eminyakeni emithathu ezayo ukudala amathuba emisebenzi eNingizimu.


Incazelo yesakhiwo nemisebenzi: 1. Zithathele umculo omnandi wamaKristu osetshenziselwa ukudumisa nokukhonza uJehova uNkulunkulu.


Siyazi ukuthi kubakhona abantu abayizigebengu abacathamela izingane ngezinhloso zabo ezimbi ezingadingeki kwinhlalakahle yezingane. UNgqongqoshe Wezimbiwa kanye Namandla uqoka amaLungu eBhodi bese, kuthi uma eseqokiwe, i- NERSA ibe isizimela gelekeqe bese ibika ePhalamende.
I ucwaningo ngesimomqondo sothisha nabafundi bebanga le- 11 ngesifundo sesizulu esikoleni esisethekwini ngu balungile prudence shozi umbiko wocwango owethulwe ukufeza. R9 biliyoni ( R9 billion) sokukhuthaza ukudalwa kwamathuba emisebenzi, ikakhulukazi leyo ezoqasha ulusha. KUSHONE amalungu amahlanu omndeni ngesikhathi imoto abebehamba ngayo i- Toyota Avanza ishayisana nenye ne- 4x4 ku- R616 eBergville ngoMsombuluko ebusuku. Ezi ndidi neemilo zezincoko zingabonisa amalungu ngamalungu azizakhi zesincoko ezinjengamagama, amaqela, izibizo, izenzi, amagatya, nezivakalisi. Ngeedidi zezincoko. La malungu akudityaniswa asetyenziswa njengezakhi zokwakha izincoko.
AMALUNGU-EBHODI-ANGATHOLA-IZINKETHO-ZESIKHWAMA-SOKUKHUTHAZA