Ukhetho lwangaphambili - Lwangaphambili ukhetho

Ibanga 12 Incwadi Yomfundi. Umz: iphepha ndaba GH 7 Hlalutya iindlela ezisetyenziswa ekuyileni iimpembelelo zezicatshulwa ezibonwayo, ezibhaliweyo nezosasazo - chaza ukhetho, nokubekwa kwemifanekiso, nefonti, nombala.
The file contains 11 page( s) and is free to view, download or print. Lwakho lwangaphambili.


Ukusebenzisa iindlela zokuqhuba udliwano- ndlebe ezibekwe ngokwamabinzana:. Kudibanisa ukhetho nokusetyenziswa kwamagama abonisa uvakalelo kwimibandela ephathelele kwisini, kubuhlanga, kummandla, kwimpilo, kwintlalo nakwinkcubeko.

Readbag users suggest that Izwekazi lase- Afrika libhekene nenselelo yokuzibhekela lona ukuphatheka kahle kwezingane, is worth reading. Uthi abuze abafundi.

Kwimisebenzi engaphambi kokuba kufundwe, zimbini ezona ngcingane ziphambili ezisetyenziswayo ngootitshala xa belungiselela ukuba abantwana bafunde. Ukucwangcisa ze ulungise: qaphela injongo, ulwazi lwangaphambili, uyilo, imibuzo, ixesha, indawo, ukulandelelana kwemiba nobunjani bendawo ( jonga iimpawu zokubhala).


Ootitshala esekuthiwe bangaphezu kwemfuneko, ngokususela kulwabiwo lwezithuba lwangaphambili kunye nangokungqinelana neenkqubo zangaphambili, nabasengaphezu kwemfuneko nangoku, baya kugcina loo meko yabo yokubangaphezu kwemfuneko ( retain their in excess status). Inyathelo 16 Utitshala uyalela abafundi ukuba baze neengcinga zabo bejonge injongo ephambili yombali ngebali elo balifundileyo beyinxulumanisa nezinto ezenzekayo kwiingingqi zabo.

IPLANI YESIFUNDO ISIXHOSA ( ULWIMI LWENKOBE) IXESHA: IIVEKI EZI- 3. Eyokuqala mhlawumbi neyona ibalulekileyo kukuhlaziywa kolwazi lwangaphambili.

Lwangaphambili olwamkelwa nguRhulumente wePhondo laKwaZulu- Nata yagcinwa. - chaza ukhetho, nokubekwa.

GH5 Cacisa iindlela iimpawu eziphambili nocwangciso lentlobo ezinegalelo ngalo. Ukhetho lwangaphambili.

I- Microsoft Office Language Interface Pack - IsiXhosa inikela I- intafeyisi yomSebenzisi eguqulelweyo yosetyenziaso oluninzi lwe- Microsoft Office. ( olukhokelele umzekelo, kwisigwebo sangaphakathi entolongweni esinganalo ukhetho. Ukhetho kufuneka lube lolukhululekileyo kwaye lube nobulungisa.

UKHETHO-LWANGAPHAMBILI