Kusho ukubikezelwa kwesibonakaliso sokuvuselela - Kwesibonakaliso sokuvuselela


" Impendulo: Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha? Eminye yemizamo eyenziwayo ukuthuthukisa ulimi lwesizulu 1.


Umbuzo: " Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha? Isiluleko sokubambelela kuKristu # Fil. ( Khangela umfanekiso osekuqaliseni. 1: 30 Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo.
AmaKhristu avuthiweyo ehlukene ngaziphi izindlela, kodwa kuyini okutshengisa ukuthi avuthiwe? Ukunqoba i- Q2 kusijabulisa kakhulu kwazise nyakenye sinqobe eyokuqala neyesithathu.

Izinyathelo ezikhona zeminyango kahulumeni ezinjengohlelo lokubiyusela amandla kwabahlukumezekile ( engaphansi kukahulumeni wokuthuthukiswa kwezenhlalakahle), zidinga ukuqinisa zibuye zimbandakanye labo abahlukumezekile. Siphinde futhi sizameukubheka ukuthi indaba yolimi.

A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; R; S; T; U; V; W; Y; Z; Jesu Kristu. Kodwa zikhona izinto ongabona ngazo ukuthi zonke zivuthiwe.
Kusho ukubikezelwa kwesibonakaliso sokuvuselela. Bheka futhi isihloko esithi Alfa no- Omega; AManzi aPhilayo; Dala, Indalo. Why Does Suffering Exist? Spirit- Filled Jesus: The Secret To Living A Spirit- Filled Life.

) 4 Nxa ungahlolisisa izithelo ezivuthiweyo emakethe uzananzelela ukuthi kayisizo zonke ezifana xathu. Lombalo onganhleuzochaza kabanzi ngesizulu nokufundwa kwaso ezikoleni.

Kulokhu siphuzile ukungena egiyeni kodwa sijabule ngezinga esikulo, ikakhulu ngokushaya namaqembu asithwalise kanzima ngesizini edlule njengePlatinum Stars, okuyiyo eyasihlula kuqala kuligi, ” kusho uMaphosa. 1IsingenisoNgaphambi kokuba ngingene kwi ngqikithi yalombalo ngizothi nje fahla fahlakancane ngaloku ukuzobe kuqukethwe kulombalo ongenhla.

The 7 Rings Of Marriage - 5 Day Devotional. Ohlukumezekile, nesidingo sokuvuselela, noxhaso lwenhlalokahle ngokomqondo.
Ombhalo othathelwe eBhayibhelini oyiwona uphendula lombuzo utholakala ku NgokukaJohane 3: 1- 21.

KUSHO-UKUBIKEZELWA-KWESIBONAKALISO-SOKUVUSELELA