Ukuthi ungaba kanjani umthengisi wezinkampani zangaphandle - Ukuthi ungaba

Thina, kanye nabathengisi third- party njenge- Google zisebenzisa ama- cookies lokuqala party ( ezifana amakhukhi i- Google Analytics) futhi amakhukhi wezinkampani zangaphandle ( ezifana ikhukhi le- DoubleClick) noma ezinye izikhombi third- party ndawonye ukuhlanganisa idatha mayelana ukuxhumana komsebenzisi nge isikhangiso okuvelayo kanye neminye imisebenzi inkonzo isikhangiso njengoba. Kwakungelula ukugxila enkulumweni yami.
Nokho, ulindele ukuba simthande futhi silwele ukumlalela. Angazi ukuthi ngisinde kanjani ngoba le ndoda idutshulwe sinayo abafana abavele baqhamuka esikhaleni bayicoboshisa ngibuka ngavele ngamelwa ingqondo ngangazi ukuthi ngizokwenzenjani njengoba bengingaphethe lutho, ” kusho uMnyandu.

3 UBheki wayebona sengathi nguPamella ofundisa uTholakele imikhuba emibi, futhi umenza aphuze notshwala. UNkulunkulu uyazi ukuthi asiphelele.

Ungaba yingxenye yalokhu kubambisana? Ukuthi ungaba kanjani umthengisi wezinkampani zangaphandle.

Lenyoka akujwayelekile ukuthi ihambe yodwa kuhleli kunenye eduze kwayo. KANJANI ISIFO SIKASHUKELA Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba Ukulwa Nezifo,. Kuyiqiniso ukuthi kunezimbangela eziningi zokwesaba, kodwa sizocabangela izingozi ezine ezingaphazamisa abantu njalo— ubudlova basemadolobheni, ukuhlukunyezwa ngokobulili, ukudlwengulwa nobudlova basekhaya. Ngingaba Kanjani Isikhulumi Esihle?
1 Owokushweleza kwabaphansi ukuthi bamamukele uTholakele njengomakoti wabo/ umcimbi wempepho nembuzi. Izivumelwano zongumnini nazo zakhelwe phezu kwezigaba zamabizo ezehlukene, isib.


4 Okuthathu kwalokhu: Wabuza ukuthi wayesebenzaphi uTholi, wamane wathi efemini. Uzwa kubizwa igama lakho ngombhobho, futhi wonke amehlo asheshe athi njo kuwe.
Ukudla okungavuthiwe kuyagulisana. * IHHOLO lesikole ligcwele phama.

2 Ungumngani kaTholakele. Nganginomuzwa wokuthi babengihleka ngaphakathi.

May 05, · Tanzanian bloggers and rights activists won a temporary court injunction on Friday against a government order to register their online platforms that raised concern about a. Kwale ngisho intatheli isimncenga ukuthi okungenani ayinike isithombe ukuthi ngabe zisabalale kanjani wathi: “ Noma ngabe ubuzonginika umsebenzi, ngeke ngiphawule ngalezi zithombe.

Ongumnini Njengesiphawulo nesibaluli, ongumnini uba nesivumelwano songumnini kanye nesiqu. Njengoba igama lisho, umuthi. Ungazibuza ukuthi uhlangana nawo kanjani lamandawu, khumbula ukuthi njengabantu sisuka e africa sehla besa bantu ababodwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi saba amanguni. Uma lokho sikwenza ngenhliziyo ephelele, singaqiniseka ukuthi nathi singakwazi ukumjabulisa uNkulunkulu.


UMama Nelisiwe Sibiya uthi ngelinye ilanga wathi eyozithezela, esaqala ukungena ebuntombini, wathi esethezile waqeda wathatha izinkuni zakhe wazibeka etsheni. Uthe uyazi ukuthi naye izinsuku zakhe zibaliwe.

Ezempilo E- Kzn, Inhloko Yomnyango: UDkt. Ukuhlaziya : Hhayi ngaphandle kokwenza ucwaningo olwengeziwe mayelana nokuba semthethweni kwalowomuntu.


” Kuzona lezi zinkundla zokuxhumana okubalwa kuzona iFacebook, Twitter, BlackBerry Messenger nezinye, kunedlanzana ebelikubeka ngembaba ukuthi kalizwelani naleli. Uthe akangabazi ukuthi uNjobo ubulawelwe umona.

Sibongile Zungu N. KHUMBULA UKUTHI ISIFO SIKASHUKELA SINGAGWEMEKA FUTHI SIYALAWULEKA – YISIFO SENDLELA YOKUPHILA!

“ Ngangicabanga ukuthi abantu babewabona wonke amaphutha ami nokuzinyeza kwami. Siyabnga ngokusiqaphelisa ngalokhu.

Kuthe sekufikwa la e south africa saphinda sahlukana saba amazulu, amaxhosa, abesuthu, abapedi etc. Well next time kumele ucophelele ukuthi uyafaka kanjani, nokuthi uyifaka kuphi i- airtime yakho, ungaze uvelelwe umshophi onje futhi.

Wonke umuntu walapha e- Mzansi oseke wasebenzisa lomuthi wesintu wazi kahle ukuthi uthando lweqiniso luyinto enjani. Hahahaha, hawu, kwaze kwakubi lokho, but at least ukukhokhelile, and with i- intresti ngaphezulu.

UKUTHI-UNGABA-KANJANI-UMTHENGISI-WEZINKAMPANI-ZANGAPHANDLE