Indlela engokoqobo yokukhetha indlela yokulinganisa iphrojekthi yokutshala izimali - Yokutshala engokoqobo

Yiba ngathi uyayibona into eyenzekayo. Indlela yokufinyelela kumarekhodi Uma kungukuthi unokukhubazeka okukwenza ungakwazi ukufunda, ukubheka noma ukulalela amarekhodi ngendlela ahlinzekwe ngayo ku- 1 kuya ku- 4 lapha ngezansi, yisho ukukhubazeka kwakho bese ubonisa indlela owadinga ngayo la marekhodi.

“ Futhi wathi UBaba: Phendukani, phendukani, nib- habhadiswe egameni lendodana yami ethandekayo” ( 2 Nefayi 31: 10– 11). Please try again later.

Batshele nangezifo ezithathelana ngocansi ikakhulukazi iHIV/ AIDS. ( b) Yini eyasiza abafundi bakaJesu bazwisisa amaqiniso weBhayibheli azikileko?

Beve ngathi bayathetha abantu abalapho. Funda kabanzi mayelana Kato Lomb futhi indlela yakhe yokufunda izilimi, funda blog esikoleni sethu esithi « Indlela elula ukufunda isiNgisi: iseluleko Polyglot Kato Lomb».
Ngakho, izinhloso ichazwe, umuntu akhethiwe. Njengoko ufunda, yiba ngathi ulapho nawe.

Indlela ephephile yokuvimbela ukukhulelwa ukungayi kwakona ocansini. Indlela Yokuxhathisa Isilingo UYOSEFU— INXALENYE 1 Imiyalelo: Funda ezi ndinyana zeBhayibhile kwindawo ongazukuphazanyiswa kuyo.
Indlela yokugalela ityuwa encinane eku- tyeni Ukwenza ukutya kwakho kube nencasa zama le mifino kunye nezinongo ezingenatyuwa endaweni yetyuwa: Ijusi yelemoni okanye iviniga Imifino enjenge- Italian herbs mix, i- parsley okanye i- rosemary Izinongo ezinjenge- curry powder, i- paprika okanye ipele-. We aqale ukusebenza kwabo.
Ukulungisa igalikuni : 1. Xoxa nengane ngokuthi kuhle ukugwema ucansi uze uthole.

May 03, · This feature is not available right now. Indlela yokupheka: Ukwenza i­ salsa: Xuba izithako ze­ salsa ebese uthela izinongo zokunandisa.
Ukulungisa igalikuni, likhiphe ephaketheni, uliyakaze ngaphansi kwamanzi ebese ulisulasula ukuthi lome ngethawula lephepha. Nsuku zonke, ungakwazi ukwenza imisebenzi kusukela to- do- list ( « - do uhlu» ).

Kufake efrijini, ukumboze, ngesikhathi uqala ukupheka igalikuni. Vakalelwa ngendlela abavakalelwa ngayo abantu abalapho.


EDavos ilapho ekubanjelwa khona minyaka yonke umhlangano weWorld Economic Forum ohanjelwa kakhulu idlanzana lezikhondlakhondla. Banebutho lakhe bathi nabaqeda ukuhlula ama- Amalekhi epini, akhange asayingena yokuthobela uJehova, wathoma ukuzenzela izinto ngeyakhe indlela.

( a) Abafundi bakaJesu bebafana nabantwana ngayiphi indlela? Wababalela izinto ebekufuze zibhujiswe, bewazakhela nelitje lesikhumbuzo ngokuziphakamisa.

Indlela engokoqobo yokukhetha indlela yokulinganisa iphrojekthi yokutshala izimali. Nagokuthi ukukhulelwa kungavinjelwa kanjani.


Ngakho- ke, bafowethu abathandekayo, singamlandela uJesu ngokusinda sizovuma ukugcina imiyalelo kaBaba? Amakhondomu ayavikela kodwa abantu abaningi abasha abawasebenzisi ngendlela efanele.


Kungenzeka ukuthi ngesikhathi ukhula ubuhlala uzizwa ungathandwa ngendlela eyayihlangabezana. Singafunda indlela uJehova enza ngayo izinto ngombana wathumela iNdodanakhe elizibulo kusukela ezulwini bona ize ephasini.

Nasi isibonelo esiphuma ku 2 Nefayi: “ [ uJesu] wathi kubantwana babantu: Ngilandeleni. Akukhathalekile noma nikwenza abantu bengazi, noma phambi kwabo, niyakwazi ukuzuza intokozo kaNkulunkulu phambi kukaNkulunkulu, niyakwazi ukuma niqine phambi kukaNkulunkulu, futhi akukhathalekile noma ngabe abantu baniphatha kanjani, nihlala nihamba indlela yenu, futhi ninike konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu. Inhlanganiso ezinengi zibambisene zizama ukuphuma lamagqinga aphakeme okusebenzisa ubulembu bokuzilibazisa. ( Jwanisi 1: 14, 18 ) Lokha isephasini, iNdodana le, uJesu Krestu, yamlingisa kuhle uYise wezulwini kangangobana ukubona uJesu nokumlalela, kufana nokubona uJehova Nokumlalela.

Indlela eya Enkululekweni Ngesiphambano” Njengoba ufunda lendaba, kungenzeka ukuthi usenkingeni enkulu mhlambe kukhona asebekudumaze okungangokuthi sewubona sengathi ngisho nonkulunkulu ukude nawe, ngeke esakwazi ukukusiza.

INDLELA-ENGOKOQOBO-YOKUKHETHA-INDLELA-YOKULINGANISA-IPHROJEKTHI-YOKUTSHALA-IZIMALI