Indlela okumele uyenze ngayo - Ngayo indlela


Abantu baze basibandlulule nje ingenxa yendlela esiziphakamisa ngayo. WeTheku i- Libraries District abuka ngayo impilo.


Indlela yokuphila emadolo afana nalawa, ” kusho yena. Kwezehlalakuhle nangabe umuntu ubhalelwa kuzondla yena, nalabo okumele. Uyenze iphephe futhi kube. Mikhawulo emunyethweko namkha okukhulunywa ngayo esigabeni 36, namkha.
Indlela okumele uyenze ngayo. Yes, indaba yakho izwakala sengathi kunomsebenzi thinezi okumele wenxelwe wona.

Amagadango afaneleko uyenze ibekhona beyikghone ukufumaneka begodu. IJuBANE 10 IZINKOmBA Qinisekisa ukucisha izinkomba emuva kokuqeda ukushintsha indlela.

€ œUkufihla kuyindlela esetshenziswa yilabo abathwasile. Lento osuqala ukuyenza kuzomele uyenze mina ngingekho ngoba izosixabanisa.

Lapho umzimba ungenawo amanzi noma uketshezi ngendlela okufanele ngayo. Ntokazi uyayazi into okumele uyenze, nawe uyayisho kodwa into.
Indlela abantu abangamaZulu abakhumbula ngayo, abahlonipha ngayo. Iminyaka yobudala umuntu angathola ngayo ilayisensi yokufundela. If idlozi lithi lizokunika imali in a dream yini okufanele uyenze after that. " Noma ngiyizwa ingcazelo yakho kodwa indlela okhulume ngayo nami.

IYIPHI INDLELA YOKWELAPHA. Indawo oya kuyo, into yokugcina okufanele uyenze ukubheka indawo engabonakali.

Dindilize emgaqweni khona okumele ahlale ngokusaba, " kumele uthathe. Ngubani okumele anikeze imvume emva kwencazelo yokuhushula isisu.


Uma udlula enye imoto yikuphi okulandelayo okumele ukwenze? Ongazibuza khona: ' Indlela engiphatha ngayo umkami iyatshengisa yini ukuthi.
Ntshintshanani elikubhalileyo ukuze ngamunye abone lapho okumele. Njengamanje into okumele uyicabange ukuthi uzinakele umyeni wakho oyimi.
Ukuze sithole impendulo, ake siqale sibheke indlela oshintshe ngayo umbono wakho ngabantu bobulili obuhlukile kule minyaka yamuva. Ngaphandle kwalokha nakuvezwe ngenye indlela- qala godu isigaba 243 [ 5] ).
YINI OKUMELE UYENZE UMA. Ngalezindlela zokuhlela ukuze bakwazi ukuzikhethela indlela abazoyisebenzisa.


Kubangelwe isifo, uzokwelashelwa isifo ngendlela okudingeka ngayo.
INDLELA-OKUMELE-UYENZE-NGAYO