Ukuthi ungathengisa kanjani intengo isenzo esinqunyiwe - Ungathengisa isenzo


Manje ngingamphoxa kanjani umfundisi wami! ” — IHUBO 133: 1.

3 UBheki wayebona sengathi nguPamella ofundisa uTholakele imikhuba emibi, futhi umenza aphuze notshwala. Ungakwenza kanjani iqhaza?

Ukuthi UMntwana ngowaliphi iqembu kakusho lutho, mina ngithunyiwe ukuthi ngihlinzeke zonke izakhamuzi zakuleli, ” kusho uMaSithole Moloi enanelwa yihlombe lalabo abebethamele lo mcimbi. " Angangiyeki aqhubeke nokungiphulula elokhu encoma umzimba wami athi muhle.
Zilokhu zikhula ngaso sonke isikhathi, kuqhamuka lokhu nalokhu, umuntu uyahlaselwa. Endalini: Kunenkolelo esidlangalaleni endaweni, usuku kanye nesikhathi mcimbi futhi lapho bangakwazi iqhaza bonke labo abakwaziyo ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi sibuthe futhi bakha idiphozi esibalelwa okungenani u- 20% uhlobo endalini ( ukuqala intengo ). Sengifisa ukwazi ukuthi yena uyongivikela nini emhlabeni ngoba lezi zimpi azipheli. 1 Owokushweleza kwabaphansi ukuthi bamamukele uTholakele njengomakoti wabo/ umcimbi wempepho nembuzi.

2 Yenza isiqiniseko ukuthi ucela noma wenza ukudumisa uNkulunkulu futhi kusiza ukukholwa kwakho. Beziqinile ezokuphepha emngcwabeni, amaphoyisa ekanise ngaphandle nangaphakathi ehholo obekubanjelwe kulo inkonzo.


Iqiniso uyalazi, ulazi kahle, yingakho njengoba engxoxweni ( kwiMetro FM) akukhulumi yena kukhuluma abantu. Impendulo: Ngingayazi kanjani intando kaNkulunkulu empilweni yami?

Yeka ukuthi kuhle futhi kumnandi kanjani ngabazalwane ukuba bahlale ndawonye ngobunye! Ukulingeka esontweni.

Uthe bazobambisana nebhodi eliphethe iPrince Mangosuthu Museum and Documentation Centre ukuze kuqalwe ukusebenzisana. Lithini iBhayebheli ngokwazi intando kaNkulunkulu esimeni esithize; 1 Yenza isiqiniseko sokuthi okucelayo nome okwenzayo akusikholoku iBhayibheli likunqabelayo.
Kuvele kuthi ngqi ukuthi ngizomtshela kanjani ukuthi angikho' comfortable', ukuba ngomunye ngabe kudala ngimphoxile. Ukuthi ungathengisa kanjani intengo isenzo esinqunyiwe.
Uthe akangabazi ukuthi uNjobo ubulawelwe umona. 4 Okuthathu kwalokhu: Wabuza ukuthi wayesebenzaphi uTholi,.
“ Vele uma uphakama kukhona okuhlanganisayo kubakhona abantu abangajabuli bagcine sebekuzonda, ” kusho uMnyandu. 2 Ungumngani kaTholakele.

UKUTHI-UNGATHENGISA-KANJANI-INTENGO-ISENZO-ESINQUNYIWE