Kumelwe usebenzise isikhathi esingakanani ukukhetha izinketho - Ukukhetha kumelwe


Ngaphandle kolwazi olwanele, kunobungozi ngenxa yokuthi ungagcina uyisebenzise. Lokhu kuzosiza ukuthi ucabangisise kahle ngesabelo mali, izindleko zentela, ukukala ngendlela isikhathi sokuya empeshenini noma ukwesula emsebenzini, ukuhlela impilo yakho emva kokuya empeshenini nokukhetha uhlelo olukulungele lokonga imali.
Ngemva kokuba sekufakwe isicelo sesinxephezelo kukhona inkathiyokulinda eyizinsuku ezingu- 120. • Uma unomshwalense wezokwelapha / wokukhubazeka.
Surgent CPA ukubuyekeza Iza ifakelwe 6, 840 imibuzo choice multiple lapho uzobe ukusebenza ngoba iningi izifundo zakho. Lokhu kuzothatha isikhathi eside, " kusho uHoffman.
Uma kungenakwenzeka ukwazi ukuthi ungubaniumshayeli wemoto osephutheni, khona- ke isicelo kumelwe sifakwephakathi kweminyaka engu- 2. ZOMGWAQO KUNGANI KUFANELE USEBENZISE UMMELI?

Kakhulu kubantu asebekhulile, abantu asebathatha umhlala- phansi, amasosha asemnkatsh’ ubomvu,. ( ukwenza isicelo ngqo) noma ukukhetha ummeli omnconyelwe ngothile oye wakuvakashela esibhedlela noma kwenye indawo.
Ukutshela abanye abazokusekela nakho kungasiza – kunzima kwezinye izikhathi ukuphuza imithi lapho uzama ukugcina isimo sakho sokuba ne- HIV siyimfihlo. Uzobufuna ukubheka ukuthi isinqumo sika- Abrahams sisemthethweni yini nokuthi kungani kuthathwe isinqumo sokuthi ashushiswe manje. Isabelo salomxhaso sizokhula ngapaphesenti angaphezi kwamane ngonyaka kuleminyaka emithathu ezayo. Ingabe abahlala khona kumelwe balale ngezikhathi ezinqunyiwe?

Unalo ilungelo lokukhetha ummeli wakho. Hlelela isikhathi esizayo, ukuze ungaphelelwa yimithi.
Njengoba Surgent izishaya isifuba oku nokusebenza ngendlela, ke uye wahlela imibuzo choice multiple nokuqukethwe ku imishwana ezintathu: ukuhlola, cwaningo, futhi umkhuba. • Uyokwazi yini ukukhokha le mali isikhathi esingaziwa?

• Ingabe kudingeka usebenzise udokotela waleli khaya noma ungaya kudokotela wakho? Isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba siphothulwe.

• Ingabe imithetho yezikhathi zokuvakasha isebenza ngendlela. Thola umuntu ozokwesekela ukusizana nawe noma ukukukhumbuza.

K W A Z U L U - N T A L L A W. Kumelwe usebenzise isikhathi esingakanani ukukhetha izinketho.

Uzoqhubeka usebenzise umxhaso wezentilasipoti yomphakathi ukuze kuthuthukiswe loluhlelo lwezokuthuthwa kwabantu.

KUMELWE-USEBENZISE-ISIKHATHI-ESINGAKANANI-UKUKHETHA-IZINKETHO