Okuyisisekelo sezokuhweba kwamandla esizayo kanye nokukhethwa kokukhululeka okukhululekile - Okuyisisekelo kokukhululeka

Kuyini okungenza umKhristu osezinikele kuNkulunkulu abe leqiniso lokuthi angenelisa ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu? 20: 7; Isaya 41: 8; Rom.

Petersburg, eRussia, wathi: “ Umsebenzi kathisha awubongwa uma kuziwa eholweni. ( a) Abalingiswa abayizicaba Umlingiswa oyisicaba umlingiswa ovele abe yinto eyodwa nje, angashintshi.
Umbuso kufanele ufundise abantu ngokusetjenziswa kwamanzi kanye nangokuhlanzeka. 4: 3 kwagcwaliseka umbhalo othi: “ Kepha u- Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga, ” wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu.
Ukubhabhathizwa Kanye Lobuhlobo Bakho LoNkulunkulu ( Ingxenye 3) UmKhristu osezinikele kuNkulunkulu ukhangelelwe ukuthi aphile impilo enjani? Igama lakho kanye nesimo sakho, ” kwasho iGosa uJeffrey R.

UMSEBENZI WAKHO: • Izakhamuzi kufanele zenze bona umbuso kanye nabosomakontraga baziphendulele. Uyawazi amathemba akho kanye namaphupho, futhi kanye nokwesaba nokuxakeka onako.
Kanye/ noma abathintekile ( I& APs) ngolwazi lokwendlalela mayelana nokulahlwa komlotha okuhlongozwayo okuqhubekayo ezindaweni zokulahla umlotha ezikhona e- Tutuka Power Station kanye nezinqubo zesicelo ezizokwenziwa ( isibonelo, inqubo yokuhlaziya umthelela kwimvelo ( EIA) kanye nenqubo yokucela ilayisense yokungamela okulahlwayo. Eyenza bona iimpukani kanye nezinye iinunwana ezithwele amalwele zingangeni.


“ Uyayizwa imithanda- zo yakho. Kunabalingiswa abayizicaba kanye nabalingiswa abayindilinga – nokuba yimiphumela yendlela umbhali ababeka ngakhona abalingiswa.
” 3 “ Sonke ngabanye singabomnde- ni kaNkulunkulu futhi siyadingeka kuwo, ” kusho uDadewethu uSte- phens. Umlingiswa oyisicaba akasiyena umalalephenduka endabeni noma emdlalweni wonkana.
22 Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi, 23 # Gen. Ofanelekile omaqondana nokusungulwa kanye nokulawulwa kwamngcwaba omphakathi.
Okuyisisekelo sezokuhweba kwamandla esizayo kanye nokukhethwa kokukhululeka okukhululekile. ULeemarys uthi: “ Othisha bahola kancane.

UMkhandlu ungamukela uphinde ugunyaze isicelo sokusungulwa kanye nokunakekelwa kwamathuna anabanikazi bawo kumbe indawo okugcinwa kuyo umlotha esemhlabeni onabanikazi bawo ngokwemibandela ebekwe yiwona uMkhandlu. Nakuba ngafunda iminyaka eminingi, ngisahola iholo elincane ngonyaka lapha eNew York City, kanye nazo zonke izingcindezi nezithiyo zokuphila kwasedolobheni elikhulu.

” UValentina, uthisha waseSt. • Amanzi ayinto engatholakali lula begodu atlhoga ukusetjenziswa kuhle.

Holland womgwamanda wabapostoli abayi- Shumi naMbili.
OKUYISISEKELO-SEZOKUHWEBA-KWAMANDLA-ESIZAYO-KANYE-NOKUKHETHWA-KOKUKHULULEKA-OKUKHULULEKILE