Isikhathi sini izimakethe zangaphambili ezivuliwe ngosuku - Izimakethe sini


Useyabalisa ngoThoko noHlengi. Akana' choice' kumele alale kuwo. Uwodwa umbhede lapha endlini. Amathiphu wokuthengisa di binary com forex idatha ephilayo ihlinzeka api uhlelo lokuhweba iqembu iqembu forex umgodi we pit. Lokhu kuzosiza ukuthi uhulumeni angacwili kakhulu ezikweletini, akwazi ukuba nemali enele ukubhekela izidingo- ngqangi ezinje ngezemfundo, ezokuphila kanye. Isikhathi lesi lapho wonke umuntu esuke esevukile, phela kwakungalalwa esikhathini sakudala.

Izokumangaza ngokuvuleka ngaphakathi i- Up Izindaba / 13 February, 12: 13pm / A KUDIKIZI nqulu kimina ngokuthi sekuthathe isikhathi eside ukuba igcine ifikile kuleli iVolkswagen Up! Akusho lokhu kuze kuyohlwa silokhu seshelana.
Isithuthi Esihamba Emanzini Nasemhlabeni Sizokwethulwa Ngosuku Lokukhangisa Health Sciences Abafundi bonyaka wokugcina kwezobuNjiniyela Bezemishini bematasa beqedelela ukwakha isithuthi sabo esihamba emhlabeni nasemanzini esizokhangiswa ngomcimbi womkhakha. Nakuba sekuneminyaka ikhona emazweni aphesheya kwezilwandle.

Mar 02, ยท Ngilizwe leli lesifebe lingimangaze ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngithini. Sekufike isikhathi sokuyolala.

Ngiba sathe ngiyalibeka igama angichithe ngokuthi angeke ngilunge. Isikhathi sini izimakethe zangaphambili ezivuliwe ngosuku. Kodwa- ke lamhlanje mzukulu ngibona angathi isikhathi sokuzila sakho sizokwaziwa nguwe kuphela ngoba nguwe owazi ukujula kobuhlungu obuzwayo. Isikhathi sokuthi sonke sisebenze ngokuzikhandla ukuze sikwazi ukuqoqa imali enele ukuze singanciki kakhulu ezikweletini.

Ngimqhelele ageze ngimkhombe embhedeni. Isikhathi Samanje Sibiza Inguquko Endleleni Esibhala Ngayo By Nkosikhona Duma on in News Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i- โ€œ Time of the Writer โ€œ.

Ekadeni wawuzilela umkakho okomnyaka owodwa ngemva kwalokho ube usukhitshwa- ke impahla zenzilo ezimnyama. Emini bebade โ€“ Lapha isithunzi sesingaphansi komnikazi waso akukho okusha lapha.

ISIKHATHI-SINI-IZIMAKETHE-ZANGAPHAMBILI-EZIVULIWE-NGOSUKU